Auteursarchief: Pieterjan de Buck

Zangbijeenkomst Raad van Kerken

Zangbijeenkomst: zondag 27 november 2022

Uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen                       

Op de eerste zondag in de Advent heeft de bijeenkomst het thema: Lichtgewelf

Samen zingen van, over en onder die ene hemel waar de bijbel het over heeft, door Guido Gezelle zo mooi het ‘lichtgewelf’ genoemd. De liederen komen uit verschillende kerkelijke tradities en gaan over verleden, heden en toekomst, en verwijzen voornamelijk naar Jesaja 11. 

Muzikale leiding is in handen van Jan Luth;  met medewerking van Jenny Luth Havinga (viool) en Teun Veldman (orgel). 

De bijeenkomst wordt ’s avonds om 19.00 uur gehouden in de Fonteinkerk,  Pres. Kennedylaan 15, Heerenveen.

CANTATEDIENST OP ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 IN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK IN HEERENVEEN

Op zondag 20 november organiseert de Raad van Kerken Heerenveen een Cantatedienst in de Rooms-Katholieke Heilige Geestkerk in Heerenveen. De aanvang is 19.00 uur. Voorganger is pastor Lidy Langendijk. Muzikale medewerking wordt verleend door Marianne Wijbenga, fluit en Fedde Tuinstra, orgel. Het Kapelle dubbelkwartet o.l.v. Gerben van der Veen voert werken uit van James MacMillan en Edward Elgar. Daarnaast staan op het programma het Kyrie, O Domine Jesu Christe,  Pie Jesu en In Paradisum uit het requiem Luceat Eis van Gerben v.d. Veen. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Men kan voor het beluisteren van cantates (die meestal aan Bach worden toegeschreven) naar een concertzaal gaan. Regelmatig worden daar twee of drie cantates achter elkaar uitgevoerd. Daar is niets op tegen. Maar er valt meer voor te zeggen om cantates te laten klinken in een kerk. Eigenlijk is voor de uitvoering ervan een kerkgebouw een passender ruimte dan een concertzaal. Een cantate komt het meest tot z’n recht tijdens een kerkelijke viering, een gewone kerkdienst met lezingen en gebeden en een preek. Dáár zijn cantates namelijk voor gemaakt. Deze traditie houden we op 20 november in ere. Op die dag herdenken we tevens diegenen die in het afgelopen jaar van ons zijn heen gegaan.

Welzijn op Recept

Welzijn op recept is erop gericht om de beste zorg te leveren aan patiënt, cliënt en inwoner. 

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het traditionele ‘pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts patiënten door naar een welzijnscoach. Want klachten zoals vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak.

De welzijnscoach verwijst door naar één van de vijf ‘arrangementen’. Eén zo’n arrangement heet ‘Zingeving’. Bij verwijzing naar het arrangement ‘Zingeving’ wordt contact gelegd met professionals en vrijwilligers uit de kerken. De Raad van Kerken Heerenveen ondersteunt het arrangement ‘Zingeving’.

Welzijn op Recept

Op 1 juli 2021 is een pilot Welzijn op Recept gestart met 3 huisartsenpraktijken in gemeente Heerenveen. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar een welzijnscoach. Klachten zoals vermoeidheid en angstgevoelens hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk en eenzaamheid. Door actief bezig te zijn wordt de aandacht verlegd van de klacht of beperking naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. Dit heeft direct invloed op de levensvreugde, het zelfbeeld en het welzijn in ruime zin.

Integrale zorg

Welzijn op Recept is in hoge mate een vorm van integrale zorg. Integrale zorg is een andere manier van organiseren waarbij de patiënt en zijn hele leven centraal staat. Voor Welzijn op Recept betekent dit dat zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken om samen de juiste zorg te kunnen leveren.

Positieve Gezondheid

Welzijn op Recept in Heerenveen wordt ingezet vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

https://vimeo.com/715498999/9c58a55763

Friestalige dienst

Op zondag 12 juni houden we, uitgaande van de Raad van Kerken Heerenveen een geheel Friestalige dienst.
De Paastijd is afgesloten met het hoogfeest van Pinksteren. En vervolgens vieren we het feest van de H. Drie-eenheid. Als we in de katholieke kerk een viering beginnen, maken we een kruisteken ‘In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’.
Tot wie spreken we dan? We roepen God aan, de ENE God die zich aan ons openbaart als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Het thema van deze viering is dan ook: ‘Drie en toch Eén’.
Een doordenkertje om vast over na te denken:
“Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, God die is, die was en die komt.”
Voorganger is pastoor Tjitze Tjepkema.
Graag zien we u op zondag 12 juni om 19.00 uur in de Goede Herder Kerk, Veenscheiding 15 Heerenveen.

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

Op 4 mei organiseert de Raad van Kerken Heerenveen  
een herdenkingsbijeenkomst met als thema:

VERLANGEN”

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 4 mei 2022 om 18.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5
De duur van de bijeenkomst is zodanig, dat de aanwezigen zich daarna kunnen aansluiten bij de Stille Tocht.

Uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst stellen wij zeer op prijs.

Herdenkingsbijeenkomst

Ook op 4 mei van dit jaar wil de Raad van Kerken in Heerenveen zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen door het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het kader van de dodenherdenking.

Het thema is “Verlangen”.
Wat heeft dit met 4 mei te maken?
Om daar achter te komen nodigen wij u van harte uit.

Medewerkers: Dik Bolkestein, Lykele Buwalda, Siep en Janneke van der Zee. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het mannenkoor ‘Jan de Roas Sjongers’ uit Nieuwehorne.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners uit de gemeente Heerenveen en vindt plaats in de Doopsgezinde kerk, Vermaningsteeg 5. Aanvangstijd is 18.30 uur en eindigt om 19.15 uur, zodat men de mogelijkheid heeft om zich aan te sluiten bij de Stille Tocht, die begint om 19.30 uur bij Crackstate.

Bezoekers krijgen na afloop een bloem aangeboden om deze aan de voet van het oorlogsmonument aan de Van Maasdijkstraat te leggen. Dit als groet aan hen die voor een betere en rechtvaardiger wereld hun leven lieten.
Info 0513 633027