Fryske Tsjiinst

Op snein 9 juny 2024 om 19.00 oere yn de Goede Hoedertsjerke op it Hearrenfean útgeande fan de Ried fan Tsjerken fan it Hearrenfean. Foargonder is ds. Renske Klunder. Orgalist is Fedde Tuinstra.