Jaarverslag 2017

 

SAMENSTELLING

 

De Raad telt 15 leden. Uitgezonderd de voorzitter vertegenwoordigt elk lid een lidkerk. 

Vier kerken zijn vertegenwoordigd via een waarnemer. Namens de door de raad ingestelde liturgiecommissie neemt bij toerbeurt een vertegenwoordiger deel aan de vergaderingen. Volgens het Statuut kan elke deelnemende kerk of geloofsgemeenschap twee leden afvaardigen, van wie één ambtsdrager en één gemeentelid.

Afgevaardigden in het jaar 2017:
 Voorzitter                                   Mw. Brigitte Spierings
 Baptisten Gemeente                   Mw. Trees van der Veen
 Doopsgezinde Gemeente             Mw. Cobi van der Velde
 Protestantse wijkgemeente         Mw. Janny Witzenburg (bestuurslid), dhr.Peter Gerrits
 stopt in sept      Trinitas                                   Dhr. Harold Been volgt hem op,                                                                                                       Dhr. Homme de Jong ((penningmeester)                              Protestantse wijkgemeente          Mw. Aafke Jantje Annema, mw. Jeltje Boersma en                Heerenveen zuid                        Mw. Janneke van der Zee (secretaris)                                            HH. Petrus en Paulusparochie       Dhr. Paul Vrancken (vicevoorzitter)                                 Afgevaardigde van de pastores     Pastor Bouke van Brug                                                             van de Prot. Gem. Heerenveen                                                                                     Waarnemende kerken:                                                                                                     Ned.Geref. Kerk                          Dhr. Jan van Eck                                                                Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Dhr.Trienco Mosselaar                                                             Vrije Baptisten gemeente Elim     Ds. Jan van der Weg                                                     Apostolisch Genootschap              Mw. Debora Meester                                              


COMMISSIES


De  Liturgiecommissie van de Raad van Kerken bereidt de oecumenische diensten / bijeenkomsten voor. Zij bestaat uit: dhr. Jan van Eck van de Ned. Geref. Kerk, mw. Aria van Kalteren en dhr. Siep van der Zee van de Protestantse Gemeente. De Baptistengemeente wordt vertegenwoordigd door ds. Neli de Haan. In juni stopt dhr. Jan van Eck en mw. Johanna de Buck (Protestantse wijkgemeente Trinitas) neemt zijn plaats in. Tot onze spijt is de vacature voor de Rooms Katholieke Kerk nog steeds vacant.                                                                                                                   Commissie Contact moslims. De leden zijn: dhr. Dick Kleinhesselink, ds. Anne-Meta Kobes, dhr. Peter Gerrits en mw. Janneke van der Zee.                                                                                       Evensong – commissie met de leden: pastoor Jan Alferink, ds. Nel van den Briel, ds. Piet Nijssen, dhr. Gerben van der Veen en mw. Janneke van der Zee.                                                                   4 Mei – commissie met de leden dhr. Henri Reitsma, dhr. Jan Luth en dhr. en mw. Siep en Janneke van der Zee. 

OECUMENISCHE DIENSTEN EN BIJEENKOMSTEN


15/ 1 - 22/1- 2017 “Week van gebed voor de eenheid van Christenen”
Ds. P.J. de Buck (van de Prot. wijkgemeente Trinitas) had de algehele leiding van de dienst op 15 januari in Pniël. Het thema ‘JOUW HAND, MIJN GLIMLACH’ werd toegelicht door Ds. J. van der Weg ( Vrije Baptistengemeente), dhr. C. Engbers (Geref. Kerk Vrijgemaakt), ds. N. de Haan Baptistengemeente (Unie) en dhr. P. Vrancken (R.K. Kerk). Door de 5 voorgangers werden beeldende symbolen gebruikt en ondertussen werd er een indrukwekkende muur gebouwd en nadien gelukkig weer afgebroken. Muzikale medewerking van dhr. Jan Luth. 
De kerk van de Baptistengemeente was helemaal bezet en mede door de verscheidenheid van de symbolen en de toelichting daarop was het een indrukwekkende dienst. De meeste aanwezigen bleven napraten tijdens een kopje koffie/ thee.
Van maandag tot en met vrijdag waren er gebedsbijeenkomsten in andere kerken. Naar de pers is één gezamenlijk persbericht gegaan.

29 / 1 / 2017 Evensong in de Rooms Katholieke kerk.

Aan deze Evensong werkte de Ichthuscantorij uit Harlingen mee. Dit koor, dat onder leiding staat van Sjouke en Geke Bruining, heeft zich gespecialiseerd in Engelse koormuziek.
Bij de evaluatie sprak men zijn bewondering uit voor zowel de kwaliteit van het zingen als van het orgelspel. Voorganger ds. Piet Nijssen stelde het begrip ‘VOLHOUDEN’ bij de toelichting op de Bijbelgedeelten Exodus 17: 8-13 en Lucas 18: 1-8 centraal.
Helaas was het bezoekersaantal aan de lage kant. Oorzaken? Misschien de regen? Voetbal?

5 / 3 / 2017 Zangbijeenkomst.
Op deze eerste zondag van de 40- dagentijd was er in de Goede Herderkerk een zangbijeenkomst met het thema ‘OPMAAT NAAR PASEN’. Zangleider was dhr. John Verrijk. Medewerking werd verleend door het koor Perspectief, Yme van der Valk en diverse solisten. In de vergadering was men enthousiast door de gezongen liederen waardoor het lijdensverhaal van Jezus gevolgd kon worden van Witte Donderdag naar Goede Vrijdag en Stille Zaterdag naar Pasen.
De kerk was goed bezet en een groot aantal mensen bleef na deze mooie dienst gezellig napraten bij een kopje koffie/ thee.

9 / 4 / 2017 Palmpaastocht:                                                                                                         De Palmpaastocht op 9 april is, mede dank zij het zonnetje, goed verlopen. Dit jaar kwamen ook de kinderen uit de R.K.Kerk onder leiding van pater Charles Eba’a naar het gemeenteplein en de kinderen van Zuid arriveerden weer glunderend en zwaaiend met hun palmpaasstokken in de huifkar. Ds. Anna- Meta Kobes vertelde waarom we Palmpasen vieren en een Palmpaasstok maken. Daarna zongen we liedjes die op een keyboard begeleid werden door dhr. Frits Heidinga. Traditie getrouw zorgde dhr. Minne de Jong voor de versterking van het geluid.Al met al was het een half uurtje een gezellige, vrolijke drukte op het gemeenteplein. 

17 / 4 / 2017 De Paaszangdienst in de Rooms Katholieke kerk.

Paaszangdienst op Tweede Paasdag in de R.K. kerk was goed bezet. Thema WONDERWERELD. Ds. Anne-Meta Kobes verbaasde zich over de hoeveelheid wonderen die er te bedenken viel. De tweeling in de kinderwagen en de kinderen die met klei konden scheppen. Pro Rege speelde enthousiast en na de dienst mocht iedereen het wonder van de werkstukken, gemaakt door de kinderen bekijken. Het was een wonderlijk mooie dienst met een warm paasvuur.

 4 / 5 / 2017 Herdenkingsbijeenkomst in de kerk van de Doopsgezinde Kerk.                                 
De Vermaning was tijdens de herdenkingsbijeenkomst vol: zo’n 125 bezoekers. Het was een indrukwekkende bijeenkomst met het thema: ‘JE WEET NIET WAT JE ZIET’.
Fragmenten van een film van Theresienstadt werden nader bekeken op hun echtheid door de
Sprekers, de heren Henri Reitsma en Siep van der Zee.
De muzikale medewerking van Berthe Haringsma (fluit), Emily Diepeveen (piano) en Jenny Luth (viool) zorgde voor een passende omlijsting op hoog niveau.

14 / 5 / 2017 Cantatedienst in Trinitas                                                                                           In een Cantatedienst worden meestal Cantates uitgevoerd van Bach, maar dit keer was er een Psalmensymfonie door Gerben van der Veen gecomponeerd. Deze symfonie werd uitgevoerd door de C.O.V. Gloria Deo uit Drachten o.l.v. Gerben van der Veen. Verder was er medewerking van het Koper Kwintet Pro Rege uit Heerenveen, organist / pianist dhr. Pieter Pilon en Ben Brunt bas. Voorganger Ds. Nel van den Briel gaf mooie inleidingen op de verschillende Psalmen.                       De algemene opinie van de ongeveer 140 bezoekers: een mooie compositie en heel mooie uitvoering!

28 / 5 / 2017 Fryske Tsjinst in de Vermaning.                                                                    Foargonger ds. Pieter Post had een heldere ‘taspraak’ met het thema “DER IS IN GRINS..” Er werden mooie Friese liederen gezongen, begeleid door oargelist J.G. Koers. De kerk was helemaal bezet en tijdens het koffiedrinken na de dienst werden er lovende woorden geuit over de dienst in zijn geheel. 

24 / 9 / 2017 Vredeszangbijeenkomst in de Goede Herderkerk.
Hiervoor was geen zangleider uitgenodigd maar lag de leiding bij de liturgiecommissie zelf.
Tijdens deze bijeenkomst werd gewerkt met een thema uit de vredeskrant Pax:
“WAT VERBEELD JE JE?” Medewerking van het koor Cantemus (Baptistengemeente), aangevuld met de leden van de liturgiecommissie, onder leiding van ds. Neli de Haan en met begeleiding van Jan Luth op de piano. De gezongen liederen werden verbonden met teksten die een aanvulling zijn, of een nadere uitleg gaven. Allemaal in het kader van “de kracht van verbeelding”.
Ook nu bleek na de dienst dat er waardering was voor de bijeenkomst en van de uitnodiging voor koffie / thee werd dankbaar gebruik gemaakt.

26 / 11 / 2017 Evensong in de Rooms Katholieke kerk.
De cantate “Ich hatte viel Bekümmernis” van Johann Sebastian Bach heeft een bijzonder troostend karakter en past heel goed bij deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen werd er in deze dienst weer gelegenheid geboden om overleden dierbaren te gedenken.
De cantate werd uitgevoerd door Projectkoor Collegium Vocale Fryslân met als solisten Ginet Tuinder (sopraan) en Jeroen Helder (tenor). De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Barokorkest Florilegium Musicum. Het geheel staat onder leiding van Gerben van der Veen. Voorganger in deze dienst is pastoor Jan Alferink. Het was een bijzonder mooie muzikale dienst.


3 / 12 / 2017: Zangbijeenkomst in de Trinitas.
Het thema van deze zangbijeenkomst op de eerste zondag van advent was ‘DROMEN VAN LICHT’.
Zangleider was John Verrijk.
Mede door de opstelling van de stoelen in een cirkel was er sprake van een ‘warme’ dienst. In het midden van de cirkel stond een tafel, waarop men een aangestoken kaarsje kon zetten. De gekozen liederen werden met ondersteuning van Perspectief enthousiast meegezongen. Men kan met recht zeggen dat er sprake was van enthousiasme – met geestdrift vervuld.
Bij het weggaan kreeg men de tekst van het lied ‘Is een witte kerst nog wel te dromen‘.
Met een kopje koffie / thee was er nog een gezellig napraten in de hal.

26 / 12 / 2017 Kerstzangdienst in de Rooms Katholieke kerk.
Voorganger Pater Charles Eba`a legde op een speelse manier het thema van deze dienst ‘VERWONDERING’ uit. Het was een mooie dienst en Pro Rege speelde fantastisch en inspirerend. Tijdens de dienst zorgde pater Charles voor enkele verrassingen.
Bijvoorbeeld tijdens het lied ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’ liep de pater met de RvK- leden naar het stalletje en tijdens de zegen had de pater een paar vleugels op zijn rug bevestigd.
Mede door het miniconcert van Pro Rege na afloop was de dienst weer een feestelijk geheel.


 

VERGADERINGEN


De Raad vergadert op de tweede donderdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. In totaal kwam de Raad 10 maal bijeen, afwisselend in de vergaderlokaliteiten van de verschillende lidkerken. 
Als opening werden er verschillende artikelen, gebeden of een Bijbelgedeelte gebruikt om met elkaar in geloofsgesprek te komen. Enkele voorbeelden:
- Uit Oikomene met het thema ‘rituelen onderweg’ kwam de vergadering tot de conclusie dat rituelen zouden moeten aansluiten bij de huidige leefwereld.
- Ook uit Oikomene wordt de Gezamenlijke Verklaring bij de Reformatie voorgelezen. Een bemoedigend artikel over herstelwerkzaamheden tussen Protestant en Rooms Katholiek.
- Naar aanleiding van een gedeelte uit ‘Vasten, 40 dagen inspiratie’ volgt een gesprek over het bewust onthouden. De slotconclusie: ‘Sta eens even stil en kom tot inkeer’.
- Na het lezen van ‘Gebed in de Stille week voor Pasen‘ van Maria de Groot volgde een korte discussie over de betekenis / vorm van het gebed. Bij een overdaad aan woorden dringt een gelezen gebed nauwelijks tot je door en dan is het soms goed om de essentie te herhalen.
- Uit de “Vierklank” (informatieblad van de HH. Petrus en Paulusparochie) wordt het artikel ‘Bijbelse moeders’ onder de loep genomen. Kennen wij moeders / vrouwen die wij als voorbeeld kunnen nemen?
- Een gedeelte uit een nieuwsbrief van het Apostolisch Genootschap wordt voorgelezen, waar in het bijzonder aandacht gevraagd wordt voor verbinding, het oefenen in wij.
- Naar aanleiding van “Tafels van hoop” (maaltijden organiseren met vluchtelingen) van de projectgroep Vluchtelingen worden enkele opmerkingen gemaakt: Ouderen hebben meer moeite om de taal te leren / Je zult eerst met elkaar kennis moeten maken voor er sprake is van vriendschap / Hoe geef je handen en voeten aan de behoefte om contacten te zoeken?

De sluiting van de vergaderingen werd roulerend verzorgd door één van de leden. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden, met gebed, gedicht enz.

De aanpassingen van de flyer die bedoeld is om meer bekendheid aan het werk van de raad te geven wordt in de januarivergadering goedgekeurd. De seizoenplanning wordt in de oktober vergadering aangepast.

De septembervergadering was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de Raad van kerken Heerenveen, waarvoor ook de leden van de verschillende commissies uitgenodigd waren. Voor de opening las Brigitte een lied van hoop. Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal. De commissieleden werden getrakteerd op een keur van gevarieerde gerechten, meegenomen door de leden van de RvK.
Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.

In de maartvergadering werden het financieel overzicht 2016 en de begroting 2017 goedgekeurd. De kas werd in februari gecontroleerd, de financiële administratie werd in orde bevonden en daarbij is décharge verleend aan het bestuur over het jaar 2016. In de vergadering van maart werd ook het jaarverslag besproken en goedgekeurd. Het jaarverslag en financieel overzicht werden naar de lidkerken en anderen verstuurd.

 

CONTACTEN

Lidkerken:

De goedgekeurde notulen worden maandelijks naar de kerken verzonden.

Op elke vergadering wordt een ‘Rondje langs de kerken’ gehouden, zodat niet alleen de leden, maar ook de lidkerken op de hoogte kunnen zijn van het wel en wee binnen de verschillende kerken. Algemene informatie of informatie over de verschillende activiteiten in de lidkerken wordt doorgegeven naar de verschillende kerkbladen. 

Ter ere van het vijfenzeventig jarig bestaan van de Baptisten Gemeente Heerenveen hebben een aantal leden van de raad op 20 maart een feestelijke maaltijd bijgewoond.

Om duidelijkheid rond elkaars identiteit te krijgen was op de junivergadering mw. Debora Meester, voorganger van het Apostolisch Genootschap Heerenveen, uitgenodigd.
Zij vertelde dat het doel van het Apostolisch Genootschap is om de boodschap van Jezus in het dagelijks leven gestalte te geven. Verder informeerde zij ons onder meer over de historie van het Apostolisch Genootschap, de structuur en over de gang van zaken tijdens de doop en de diensten.
In een tijd waarin religie steeds minder wordt en in de overtuiging dat er overeenkomsten zijn zodat wij elkaar kunnen ondersteunen, besluit de vergadering om het Apostolisch Genootschap uit te nodigen voor het waarnemend lidmaatschap. Deze uitnodiging wordt aanvaard en vanaf de septembervergadering is een vertegenwoordiger van het Apostolisch Genootschap aanwezig.

Aan het Pastoresontbijt op 5 april hebben 14 pastores deelgenomen en burgemeester Van der Zwan was daarbij als gast aanwezig. Elk jaar zijn er weer nieuwe gezichten, daarom was er na het welkom en de opening door Brigitte een voorstellingsrondje. Met daarbij de vraag om iets te vertellen hoe je in je werk met de burgerlijke gemeente in contact komt.                                         Er worden ervaringen vanuit andere plaatsen ingebracht over de samenwerking tussen de burgerlijke gemeente en kerken. De burgemeester vraagt om een vervolgbespreking en wil initiatief nemen om de contacten te intensiveren. Ook acties in verband met het rampenplan moeten worden geüpdatet. Het was een waardevolle bijeenkomst. Iedereen was enthousiast over genoemde vervolgbespreking.

Stichting Kerstnacht Heerenveen:
De RvK is actief betrokken bij de organisatie van de Kerstnachtdienst op 24 december in Sportstad, omdat zij het gevoel heeft dat de stichting een hiaat opvult in de diensten/ bijeenkomsten van de Raad zelf. Op de viering in Sportstad wordt over het algemeen positief gereageerd.
www.kerstnachtheerenveen.nl

Raad van Kerken in Nederland:
De E-flits, de maandelijkse info van de RvK in Nederland, komt per e-mail, is overzichtelijk en wordt in zijn geheel op de agenda gezet. Op die manier kunnen bepaalde zaken waarvoor men belangstelling heeft, aan de orde komen.
Van het aangereikte materiaal voor de Week van Gebed wordt gebruik gemaakt en voor overige informatie wordt de site geregeld bekeken en het Oecumenisch Bulletin gelezen.
Op 23 januari was er een bijeenkomst waarin Herman van Rompuy gesprekspartner was bij de interreligieuze groep ‘In Vrijheid Verbonden’, waarin naast de Raad ook vertegenwoordigers vanuit het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme meedoen. Op deze bijeenkomst was het thema ‘Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa’ waarbij het ging over de waarden en de samenhang in Europees verband.
Dhr. Paul Vrancken bezocht dit congres en vertelde dat de sterk uiteenlopende kerkgenootschappen duidelijk aangaven dat samenwerken steeds meer gewenst is.
De folder met de oproep voor een financiële bijdrage voor de Raad van Kerken in Nederland is gedownload en doorgestuurd naar de aangesloten kerken.

Raad van Kerken in Friesland:
Jaarverslag, persberichten en andere informatie worden op de vergadering besproken en eventueel doorgestuurd naar de lidkerken.
Op 3 april zijn een aantal leden naar de jaarvergadering van de Raad van Kerken Fryslân geweest. De vergadering vond plaats in een tot R.K. kerk verbouwde boerderij in Oosterwolde. Voor de pauze waren er twee inleidingen: voorzitter dominee Margarithe Veen over Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede en dhr. Rink de Vries van de Arme Kant van Fryslân over preventie en aanpak van de binnenlandse armoedeproblemen. Na deze twee inleidingen deden verschillende plaatselijke raden verslag van hun activiteiten. Het was een zinvolle, inspirerend bijeenkomst.

Steunpunt ‘De Barones’:

Dit is een vereniging die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. De Raad is lid van deze vereniging, die tot nu toe alleen met vrijwilligers werkt.
Op 13 maart was er een ledenvergadering met als belangrijk agendapunt een betaalde coördinator.
De gemeente heeft het aanbod gedaan om subsidie beschikbaar te stellen voor een betaalde coördinator. Reden om een betaalde kracht aan te stellen is o.a. de waarborging van de continuïteit. Het werkgeverschap van de betaalde kracht zou via Caleidoscoop moeten lopen. De leden maakten zich zorgen over de toekomstige zelfstandigheid, kwaliteit en laagdrempeligheid van de Barones. Idee was daarom om bij de sollicitatie procedure de volgende zinsnede op te nemen in de vacature: “De coördinator onderschrijft de doelstelling van het beleidsplan zoals vastgesteld door het bestuur”. Eind april is via een sollicitatieprocedure gekozen voor Bart Koet.
Tijdens ledenvergadering op 30 oktober is o.a. de structuur van De Barones een punt van aandacht. Er is sprake van opheffing van de vereniging. Eigenlijk neemt Caleidoscoop de rol over van het huidige bestuur. Niettemin zijn de huidige leden (en als afgeleide daarvan het huidige bestuur) nog steeds belangstellend c.q. bezorgd over de continuïteit en onafhankelijkheid van de Barones. Om te borgen dat Caleidoscoop de goede dingen bewaart van de Barones, wil men dat ze akkoord gaat met het beleidsplan. Pas dan kunnen de leden met gerust hart de vereniging opheffen (bij notaris) en treedt dus ook het huidige bestuur af. Het concept beleidsplan wordt doorgenomen. Er zullen enkele ingebrachte punten betreffende de onafhankelijkheid (eigen faciliteit, adviesgroep en financiering) aangepast worden.


Burgerlijke Gemeente Heerenveen:
    7 juni was er een bijeenkomst in het gemeentehuis waar de burgemeester Tjeerd van der Zwan en ds. Pieterjan de Buck, mw. Brigitte Spiering en mw. Janneke van der Zee aanwezig waren. Er werd begonnen met de uitwisseling van contacten die er zijn, zoals Regiegroep Armoedebeleid, met veiligheidsdeskundige Adriaan Dillema enz.
Als vervolg op deze bijeenkomst zal vanuit de gemeente een uitnodiging komen voor een overleg tussen de burgemeester, de wethouder Hans Broekhuizen (portefeuille zorg) en de voorgangers van zowel de christelijke kerken als de moskeeën. Binnen de RvK wordt bekeken wie er bij zouden moeten zijn, eventueel ook vertegenwoordigers van diaconieën. Onderwerpen o.a. Sociale kaart gemeente Heerenveen, vervolg-ontwikkelingen in de zorg en contacten in geval van crisissituaties.
    Omdat de 4 mei herdenkingsbijeenkomst een aangelegenheid voor alle inwoners van Heerenveen is, ondersteunt de burgerlijke gemeente de raad financieel en met de p.r. 
    Participatieraad: De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Mw. Cobie Aandewiel is onze contactpersoon zodat wij aan de ene kant op de hoogte gehouden worden van en betrokken worden bij de taken van de gemeente Heerenveen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. Aan de andere kant kunnen wij als Raad van Kerken signalen, die kerkleden opvangen op het gebied van de gebruikers van sociale voorzieningen, doorgeven. Op 9 februari was overleg van een aantal leden van de Raad van Kerken en afgevaardigden van de Participatieraad. Dhr. Johan Mintjes, mw. Coby Aandewiel en dhr. Gosse Spiekhout uit de Participatieraad zitten in de werkgroep ‘Werk & Inkomen’ en de werkgroep ‘Voorzieningen’. Beide organisaties vonden het een nuttig gesprek waarin ideeën en kennis zijn uitgewisseld. www.participatieraadheerenveen.nl

Regiegroep Armoedebeleid:
Mw. Janny Witzenburg en mw. Jeltje Boersma zijn namens de Raad van Kerken afgevaardigden naar de Regiegroep Armoedebeleid. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minimagezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebestrijding.
Deelnemende organisaties aan de Regiegroep Armoedebeleid zijn Stichting Present, Humanitas, Cosbo, Barones, Gezinscoach, steunpunt Akkrum, Stichting Leergeld, Omtinkers, Houvast, Raad van Kerken en de gemeente Heerenveen. Tijdens de vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals een Moaie Dei en het budgetbeheer. Dit gaat naar Budget Adviesbureau Deventer omdat is gebleken dat gebruikmakers van budgetbeheer soms na een aantal jaren verhoging van schuld hebben i.p.v. daling.
De nieuwe flyers, formulieren en andere informatie die door de gemeente verspreid worden en bij de raad binnenkomen worden verdeeld over de verschillende kerkgenootschappen.

Ziekenhuis de Tjongerschans:
In samenwerking met mw. Myriam van der Vorst, geestelijk verzorger van het Humanistisch Verbond, en de raad heeft ds. Hoogterp de Kerstactie georganiseerd. Alle patiënten kregen op eerste Kerstdag een mooie kaart, voorzien van een sticker.

Contact Islamitische Verenigingen in Heerenveen:                                                                        Wij zijn het afgelopen jaar zo’n vier keer bij elkaar geweest. De eerste keer in februari in de Turkse moskee om de bijeenkomst in Trinitas te evalueren. Dit gaf voldoende motivatie om door te gaan met het ontmoeten van elkaar. Maar wat gaan we doen? Op 27 mei begint de Ramadan en dhr. Ali Ouahim stelt voor om een gezamenlijke Iftar maaltijd te houden in de El Fath moskee. Het was een gezellige boel en de lokalen waren tot de laatste stoel bezet. Ondanks het tijdstip (eind juni) was het al donker toen we weer naar huis gingen onder strenge vermaning van voorzitter Ali, die ons opriep vooral rustig te zijn op straat.                                                                                            De twee volgende vergaderingen waren ter voorbereiding van een bijeenkomst in de El Fath moskee in januari 2018. Tijdens de eerste vergadering kwamen we niet veel verder dan het uitwisselen van informatie over het moeizame proces om vrijwilligers te trekken. De tweede vergadering was effectief en de bijeenkomst in 2018 rond ‘OFFEREN IS EEN FEEST’ werd grondig in de steigers gezet.                                                                                                                            Er is een aantal groeten voor het begin en het einde van de Ramadan verstuurd.

 

 

    De Raad van Kerken Heerenveen is een samen werkingsverband  van kerken en christelijke geloofsgemeenschappen. Gezamenlijke kern is het geloof in God  wiens heil zichtbaar is geworden in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. Van Hem getuigen met woord en daad zien wij als onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.  

    Naast de dialoog en de verbondenheid tussen de diverse kerken en andere christelijke geloofs­gemeenschappen zoeken en bevorderen wij ook het gesprek met andere religies.

 

    Door middel van gezamenlijke initiatieven wil de Raad een bijdrage leveren aan het leefbaarder maken van de samenleving en aan het welzijn van mensen, in het bijzonder wanneer hen onrecht wordt aangedaan.

 

 

 
Comments