Jaarverslag 2016

 

SAMENSTELLING

 

De Raad telt 15 leden. Uitgezonderd de voorzitter vertegenwoordigt elk lid een lidkerk.

Twee kerken zijn vertegenwoordigd via een waarnemer. Namens de door de raad ingestelde liturgiecommissie neemt bij toerbeurt een vertegenwoordiger deel aan de vergaderingen. Volgens het Statuut kan elke deelnemende kerk of geloofsgemeenschap twee leden afvaardigen, van wie één ambtsdrager en één gemeentelid.


Afgevaardigden in het jaar 2016:

Voorzitter                                             Mw. Brigitte Spierings

Baptisten  Gemeente                             Mw. Trees van der Veen

Doopsgezinde Gemeente                        Mw. Cobi van der Velde                   

Protestantse wijkgemeente                    Mw. Janny Witzenburg (bestuurslid),

Heerenveen                                           Dhr. Peter Gerrits      

(en Oecumenische Basisgroep)                Dhr. Fred Boxman (penningmeester)

                                                             per sept. dhr. Homme de Jong

Protestantse wijkgemeente                    Mw. Aafke Jantje Annema, mw. Jeltje Boersma en

Heerenveen zuid                                    Mw. Janneke van der Zee (secretaris)

HH. Petrus en Paulusparochie                 Dhr. Paul Vrancken (vicevoorzitter)

Afgevaardigde van de pastores 

van de Prot. Gem. Heerenveen               Pastor Bouke van Brug         

Waarnemende kerken:

Ned.Geref. Kerk                                     Dhr. Jan van Eck
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt            Mw. Richtje Hoekstra per sept. dhr.Trienco Mosselaar

Vrije Baptisten gemeente Elim                 Ds. Jan van der Weg en/ of dhr. Ad de Bruine (vanaf mei)

                                                          

COMMISSIES

Er zijn een aantal commissies met speciale taken:

De  Liturgiecommissie van de Raad van Kerken bereidt de oecumenische

diensten / bijeenkomsten voor. Zij bestaat uit: dhr. Jan van Eck van de Ned. Geref. Kerk,

mw. Aria van Kalteren en dhr. Siep van der Zee van de Protestantse Gemeente. Per september is mw. Rixt Adema gestopt. De Baptistengemeente wordt vertegenwoordigd door ds. Neli de Haan. De plaats die door de Rooms Katholieke Kerk werd ingevuld is nog steeds vacant.

Commissie Contact moslims. De leden zijn: dhr. Dick Kleinhesselink, ds. Anne-Meta Kobes, dhr. Peter Gerrits en mw. Janneke van der Zee.

Evensong – commissie met de leden: pastoor Jan Alferink, ds. Nel van den Briel,

ds. Piet Nijssen, dhr. Gerben van der Veen en mw. Janneke van der Zee.

4 Mei – commissie met de leden dhr. Henri Reitsma, dhr. Jan Luth en dhr. en mw. Siep en Janneke van der Zee.

 

OECUMENISCHE DIENSTEN EN BIJEENKOMSTEN

17/ 1  - 24/1- 2016 “Week van gebed voor de eenheid van Christenen” 

In Heerenveen werd de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week startte  met een oecumenische dienst op zondag 17 januari in Pniël waarbij het thema ‘HET WOORD IS AAN JOU’ centraal stond.In plaats van een overdenking gaven een aantal leden uit verschillende kerken een zeer gevarieerde toelichting bij meegebrachte symbolen. Medewerkenden aan deze dienst waren Pastor Bouke van Brug ( Prot.wijkgemeente Heerenveen- Zuid), Pastoraal medewerker Kees Stam (Ned.Geref. Kerk), dominee Jan van der Weg (Vrije Baptisten Gemeente Elim), pastoor Charles Eba’a Rooms Katholieke Kerk). Muzikale begeleiding en intermezzo’s door dhr. Jan Luth.

De kerk van de Baptistengemeente was goed bezet en mede door de verscheidenheid van de symbolen en de toelichting daarop was het een indrukwekkende dienst. De meeste aanwezigen bleven napraten tijdens een kopje koffie/ thee.

Van maandag tot en met vrijdag waren er gebedsbijeenkomsten in andere kerken. Naar de pers is één gezamenlijk persbericht gegaan.

7 / 2 / 2016 Cantatedienst in de Rooms Katholieke kerk. De twee cantates van Felix Mendelssohn ‘Wer nun den lieben Gott lässt walten’ en ‘Verleih uns Frieden gnädiglich’ werden uitgevoerd door de Oratorium Vereniging uit Drachten o.l.v. dhr. Gerben van der Veen. Soliste was mw. Christy Luth, organist dhr. Fedde Tuinstra. Voorganger ds. Nel van den Briel.

Het aantal bezoekers lag om en bij de 175 mensen, die aan het eind van de dienst een welgemeend applaus lieten horen als waardering voor deze dienst..

14/ 2 / 2016 Zangbijeenkomst.

Op deze eerste zondag van de 40- dagentijd was er in de Goede Herderkerk een zangbijeenkomst met het thema ‘LEVEN IN DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID’. De zangleider was dhr. Jan Luth en het interkerkelijk mannenkoor “Credo” verleende haar medewerking. Tijdens deze bijeenkomst was er een mooie afwisseling van gezangen en teksten ‘een toekomstlied’ (Alfred Bronswijk) uitgesproken door ds. Neli de Haan.

De kerk was goed bezet en een groot aantal mensen bleef na deze mooie dienst gezellig napraten bij een kopje koffie/ thee.

20 / 3 / 2016 Palmpaastocht:

De leiding lag dit jaar in de handen van ds. Bloemendaal en zoals gewoonlijk zorgde Minne de Jong voor geluidsversterking. De kinderen van Zuid kwamen glunderend en zwaaiend met hun palmpaasstokken in de huifkar aan op het gemeenteplein. Enkele leden van Jong Pro Rege zorgden voor de vrolijke noot en de begeleiding van de liedjes die gezongen werden.

Ondanks dat het niet helemaal gestructureerd verliep, konden we vaststellen dat de ruim honderd aanwezige kinderen tevreden waren met hun haantjes.

28 / 3 / 2016 De Paaszangdienst in de Rooms Katholiek kerk.

Traditiegetrouw met medewerking van de brassband Pro Rege.

Deze oecumenische zangdienst in de R.K. kerk was, ondanks de vele Paas- cyclussen, goed bezet. Voorganger was ds. Pauline Euving-Bremer en het thema was ‘HARTEN IN VUUR EN VLAM’. Door muziek en woord een hartverwarmende bijeenkomst.

10 / 4 / 2016 Evensong in de R.K.kerk. Uitgevoerd door het Martini jongenskoor Sneek

o.l.v. dirigent Hoite Pruiksma. Organist was Fedde Tuinstra en voorganger was ds. Nel van den Briel. Vanwege de medewerking van kinderen was de aanvangstijd verzet naar 16.00 uur i.p.v. de gebruikelijke tijd 19.00 uur. Dit was misschien niet een goede keuze, want de opkomst was vrij laag.

4 / 5 / 2016 Herdenkingsbijeenkomst in de Vermaning van de Doopsgezinde Kerk.

Er was gekozen voor het thema ‘4 MEI RAPSODIE’ waarbij de verschillende muzikale stijlen betreffende 4 mei vanuit verschillende invalshoeken werden belicht. Er werd geluisterd naar teksten en muziek, maar er werd ook samen gezongen over verdriet, volharding, waanzin, schuld, moed, verlangen, vrede. Bij evaluatie bleek dat de Herdenkingsbijeenkomst als bijzonder wordt ervaren, mede doordat er steeds weer nieuwe accenten gelegd worden. Bijzonder was de muzikale medewerking van Jan Luth (piano / accordeon) en Reinier Luth (fagot).

Het bezoekersaantal bij deze bijeenkomst neemt elk jaar toe.

29 / 5 / 2016 Fryske Tsjinst in Trinitas.

Voorganger was ds. Gerben Hoogterp met als thema: ‘TOMTOM FAN MOZES’.

en de organist / pianist was dhr. Frits Heidinga.

De zaal Triade was helemaal vol en tijdens het koffiedrinken na de dienst werden er lovende woorden geuit over de dienst in zijn geheel.

25 / 9 / 2016 Vredeszangbijeenkomst in de Vermaning.

Tijdens deze bijeenkomst werd er gewerkt met teksten uit de vredeskrant Pax en uit de Pinkstercantate EEN TAAL VAN LIEFDE’. Het koor Cantemus (Baptistengemeente), aangevuld met de leden van de liturgiecommissie, heeft onder leiding van ds. Neli de Haan een aantal liederen gezongen. De liederen gingen over de verschillende aspecten van taal. Alle liederen werden verbonden door passende teksten en het geheel werd muzikaal ondersteund door Johan Koers op piano en orgel. Ook nu bleek na de dienst dat er waardering was voor de bijeenkomst en van de uitnodiging voor koffie / thee werd dankbaar gebruik gemaakt.

9/ 10 / 2016 Evensong in de Rooms Katholiek kerk. 

Het koor Con Amore Musica uit Bolsward o.l.v. Gerben van der Veen werkte dit keer mee. De organist was Fedde Tuinstra. Geplande voorganger pastoor Jan Alferink moest wegens ziekte verstek laten gaan. Invaller was ds. P. Nijssen die, voor de toelichting op de lezingen uit de Bijbel, de woorden van de pastoor heeft gebruikt. ‘

27 / 11 / 2016: Zangbijeenkomst in de Goede Herder kerk.

Het thema van deze zangbijeenkomst was ‘IN VERWACHTING MET MARIA’. Mw. Marcia van Eldik was zangleider en dhr. Paul Janssen begeleidde op orgel/ piano.

Het was een hele goede avond. Marcia zong prachtig en Paul speelde ook prachtig. Het was een afgewogen programma. De opening en de lezingen waren in orde. De thee en de koffie waren goed verzorgd.

In Trinitas was dit weekend de uitvoering van de musical ‘Grenzeloos’ ,mogelijk dat mede daardoor de opkomst laag was en er weinig mensen hebben genoten van deze geslaagde bijeenkomst.

26 / 12 / 2016 Kerstzangdienst in de Rooms Katholieke kerk.

Het thema van de Kerstzangdienst op 26 december was ‘EEN LICHTBAKEN IN HET DUISTER’. Voorganger ds. Jan uit de Bosch legde dit heel aanschouwelijk aan de kinderen uit. Traditioneel lag de begeleiding bij de brassband Pro Rege o.l.v. dhr. Anne van den Berg. Het intochtslied ‘Als alles duister is’ was voor deze gelegenheid speciaal gearrangeerd voor een brassband en de bezoekers konden dit lied zo goed meezingen.

Mede door het miniconcert van Pro Rege na afloop was de dienst was een feestelijk geheel.

  

VERGADERINGEN

De Raad vergadert op de tweede donderdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. In 2016 is ook de decembervergadering vervallen.

In totaal kwam de Raad 9 maal bijeen, afwisselend in de vergaderlokaliteiten van de verschillende lidkerken

 

Als opening werden er verschillende artikelen, gebeden of een Bijbelgedeelte gebruikt om met elkaar in  geloofsgesprek te komen. Enkele voorbeelden:

-Tekst uit het boekje ‘Hoor Mijn Roepen’ gaf aanleiding tot een gesprek over verschil in geloven en interpretatie van de bijbel. Dit vloeide uit naar een gedachtewisseling over de identiteit van verschillende geloofsgemeenschappen.

- Naar aanleiding van de Kerkbalans  stellen we ons de vraag ‘Wat betekent de kerk voor jou?’.  Samengevat kan de kerk zijn: een plek van bezieling, een bron van inspiratie, een stiltegebouw, een onmisbare pijler, een plek om het goede samen te doen.

- Vasten kan een onderdeel zijn van een gezonde levens­wijze (niet religieus), is een levenskunst (spiritueel) en legt een accent op nadere bezinning (religieus).

- Uit het gedicht ‘Stukjes van de Waarheid’ blijkt  de veelzijdigheid van God. Op verschillende momenten en in verschillende situaties ervaar je ‘stukjes’ van God, zoals vaderfiguur, redder, sterke arm die je helpt en bron van kracht, inspiratie.

- Tekst van Wil Rombouts en Gerdien de Zee-Franken (vertegenwoordigers van het toerisme- en recreatiepastoraat) “Iedere vogel zingt zijn eigen lied”.

- Uit Oikumene: Christelijke visie op een zinvolle participatie in de maatschappij waarbij het met name gaat over betaald en onbetaald werk.

  

De sluiting van de vergaderingen werd roulerend verzorgd door één van de leden. Dit  kan op  verschillende manieren ingevuld worden, met gebed, gedicht enz. Ook werd gebruik gemaakt van een gedeelte van een brief van bisschop De Korte over de rol van de huidige kerkgemeenschappen. Zorgen om mindere belangstelling mogen ons niet passief en apathisch maken. “We gaan niet zitten somberen. Wat mij betreft slaan wij de hand aan de ploeg en dat in hartelijke samenwerking met andere christenen en in verbondenheid met alle mensen van goede wil. Succes is niet verzekerd, maar verbonden met de levende Heer is er hoe dan ook toekomst voor de kerk.”

 

De septembervergadering was een bijzondere bijeenkomst. De voorzitter had voor de opening het sprookje van “De Soepsteen” gekozen. Heel toepasselijk, want tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal. Deze maaltijd was bij elkaar gesprokkeld door de leden van de Raad, die de verschillende commissieleden trakteerden.

Die leden van de Liturgiecommissie, Evensongcommissie, de Commissie Contact Moslims, de 4 mei- commissie en de contactpersonen naar de Participatieraad en De Barones hadden tijdens de maaltijd de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over hun activiteiten.

 

In de maartvergadering werden het financieel overzicht 2015 en de begroting 2016 goedgekeurd. De kas werd in mei gecontroleerd, de financiële administratie werd in orde bevonden en daarbij is décharge verleend aan de penningmeester over het jaar 2015. In de vergadering van april werd het  jaarverslag besproken en goedgekeurd. Het jaarverslag en financieel overzicht werden naar de lidkerken en anderen verstuurd.

 

CONTACTEN

Lidkerken:

De goedgekeurde notulen worden maandelijks naar de kerken verzonden.

Op elke vergadering wordt een ‘Rondje langs de kerken’ gehouden, zodat niet alleen de leden, maar ook de lidkerken op de hoogte kunnen zijn van het wel en wee binnen de verschillende kerken. Algemene informatie of informatie over de verschillende activiteiten in de lidkerken wordt doorgegeven naar de verschillende kerkbladen.

In juli nam de Doopsgezinde gemeente afscheid van ds. Henk Klein Nagelvoort. De intrededienst van de nieuwe dominee Pieter Post op 21 augustus werd door een aantal leden bijgewoond.

 

Op 20 april was er een Pastoresontbijt in ’t Skûtsje. Aan dit ontbijt namen 14 voorgangers uit de hele burgerlijke gemeente deel. Tijdens het nuttigen van de maaltijd werd er gezellig gepraat met de naaste buurvrouw/ buurman. Toen van alle aangeboden heerlijke broodjes een eerste “prieuwke” was genomen, werd het gesprek plenair. Dat gebeurde door middel van een voorstellingsrondje, waarbij gevraagd werd om ook in te gaan op de motivatie waarom je indertijd hebt gekozen voor deze opleiding en dit beroep. En wat jou inspireert om elke dag weer aan de slag te gaan. Het was opvallend hoeveel van de aanwezigen pas op latere leeftijd aan de theologische opleiding waren begonnen en wat een variëteit er in de eerdere carrières was.

Het ontbijt werd afgesloten door met zijn allen een lied in de Rooms Katholiek kerk te gaan zingen.

 

 Op de aprilvergadering was dhr.Henk Slavenburg (lid van het Apostolisch Genootschap) als gast   aanwezig “Ambassade voor Vrede Heerenveen” toe te lichten. Er zijn veel organisaties die gericht zijn op het bevorderen van een menswaardige samenleving in Heerenveen. De vele positieve aspecten en activiteiten van de verschillende organisaties zouden gebundeld moeten worden om een krachtiger geluid te kunnen laten horen.


Stichting Kerstnacht Heerenveen:

De RvK is actief betrokken bij de organisatie van de

Kerstnachtdienst op 24 december in Sportstad, omdat zij het gevoel heeft dat de stichting een hiaat opvult in de diensten/ bijeenkomsten van de Raad zelf. Op de viering in Sportstad wordt over het algemeen positief gereageerd.

(www.kerstnachtheerenveen.nl) 


Raad van Kerken in Nederland:

De E-flits, de maandelijkse info van de RvK in Nederland, komt per e-mail, is overzichtelijk en wordt in zijn geheel op de agenda gezet. Op die manier kunnen bepaalde zaken waarvoor men belangstelling heeft, aan de orde komen. Van het aangereikte materiaal voor de Week van Gebed wordt gebruik gemaakt en voor overige informatie wordt de site geregeld bekeken en het Oecumenisch Bulletin gelezen.

Raad van Kerken in Friesland:

Jaarverslag, persberichten en andere informatie worden op de vergadering besproken en eventueel doorgestuurd naar de lidkerken. Enkele documenten van de Kerkendag in Heerenveen zijn ter informatie naar Harlingen gestuurd in verband met de Fries Kerkendag op 2 oktober.

 

Steunpunt “De Barones”:

Dit is een vereniging die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima  met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. De Raad is lid van de vereniging die het steunpunt heeft opgericht.

Op 4 oktober was er een ledenvergadering.  Hierbij waren afgevaardigden van de RvK Heerenveen, de FNV en de COSBO present.. De hulpaanvraag groeit nog steeds (in 2015 was dat 2589), mede door de digitalisering van de overheid.

Zorgpunt voor de toekomst is de scholing van vrijwilligers. De Barones is hiervoor afhankelijk van het FSU dat na 2017 geen financiële steun meer van de provincie krijgt. Volgens de provincie valt of hoort dit te vallen onder het sociale domein van de gemeente. Het bestuur heeft goed contact met de burgerlijke gemeente. In overleg wordt gezocht naar continuering van de werkzaamheden op een efficiënte manier.

 

Burgerlijke Gemeente Heerenveen:

            Rampenplan: In mei is er contact geweest met de heer Adriaan Dillema, die onder meer vertelt, dat in geval van noodsituaties, de verschillende hulpdiensten elkaar informeren. Er zal een lijst van contactpersonen van de kerkgenootschappen in de gemeente Heerenveen bijgewerkt worden, om die te kunnen delen met de gemeente.

            Asiel Zoekers Centrum: Na de inloopavond op 25 november 2015 in het Abe Lenstra-stadion zijn er in verband met de komst van het AZC vier klankbordgroepen gevormd.

Dhr. Peter Gerrits maakt namens de Raad van Kerken Heerenveen deel uit van de groep ‘Sociaal en Opvang’, waarin 16 personen zitting hebben. Belangrijkste partners daarin zijn Vluchtelingenwerk Noord-Nederland en Humanitas. Er komen tijdens de vergaderingen diverse onderwerpen aan de orde. De groep is gaan kijken in het AZC Drachten en Peter vond de situatie daar ontluisterend. Heerenveen wil het anders en beter gaan doen.

Op 29 maart 2016 is er weer een grote bijeenkomst (informatie- avond) voor alle inwoners in het Abe Lenstra-stadion. De RvK en de moskeeën zijn expliciet gevraagd daar vertegenwoordigd te zijn. Er is geen of weinig verzet tegen de komst van een AZC.

Omdat de 4 mei herdenkingsbijeenkomst een aangelegenheid voor alle inwoners van

Heerenveen is, ondersteunt de burgerlijke gemeente de raad financieel en met de p.r.   Participatieraad: De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente

Heerenveen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Mw. Cobie Aandewiel is onze contactpersoon zodat wij

aan de ene kant op de hoogte gehouden worden van en betrokken worden bij de taken van de gemeente Heerenveen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. Aan de andere kant kunnen wij als Raad van Kerken signalen, die kerkleden opvangen op het gebied van de gebruikers van sociale voorzieningen, doorgeven.

www.participatieraadheerenveen.nl.

            Regiegroep Armoedebeleid:               

Mw. Janny Witzenburg en mw. Jeltje Boersma Zijn namens de Raad van Kerken afgevaardigden naar de Regiegroep Armoedebeleid. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minimagezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebestrijding.

Deelnemende organisaties aan de Regiegroep Armoedebeleid zijn Stichting Present, Humanitas, Cosbo, Barones, Gezinscoach, steunpunt Akkrum, Stichting Leergeld, Omtinkers, Houvast, Raad van Kerken en de gemeente Heerenveen. Tijdens de vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals aandacht voor de veranderde WMO, Kerstactie en de nieuwe site www.heerenveenhelpt.nl.

De nieuwe flyers, formulieren en andere informatie die door de gemeente verspreid worden en bij de raad binnenkomen worden verdeeld over de verschillende kerkgenootschappen.

 

Ziekenhuis de Tjongerschans:

In samenwerking met mw. Myriam van der Vorst, geestelijk verzorger van het Humanistisch Verbond en  de raad heeft ds. Hoogterp de Kerstactie georganiseerd. Alle patiënten kregen op eerste Kerstdag een mooie kaart, voorzien van een sticker.

 

Contact Islamitische Verenigingen in Heerenveen:

Er is een aantal groeten voor het begin en het einde van de Ramadan verstuurd.

Op 12 februari in Trinitas en 11 mei in de Turkse moskee zijn er twee avonden van overleg geweest voor de interreligieuze ontmoetingsavond op vrijdagavond 20 mei in de Turkse moskee. Bij binnenkomst stonden “heel-de-Islamitische- Gemeenschap-bakt” producten op afgeladen tafels klaar om ons hartelijk te ontvangen. Als thema was gekozen voor het vasten, één van de 5 zuilen van de Islam. In open sfeer werd met elkaar gepraat: hoe vast je in de praktijk, eten is niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend.....

Vasten is bewustwording. Er waren zo’n 50 gasten, netjes verdeeld over de Islamitische en Christelijke religies. We zaten allemaal door elkaar wat de onderlinge gesprekken bevorderde. Bij het vragenrondje bleek duidelijk dat men, soms verrast tot de ontdekking kwam hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de intenties van het geloof van de hier aanwezige Moslims en Christenen.

 

Ook de voor de interreligieuze ontmoeting op dinsdagavond 8 november in Trinitas zijn er een paar avonden van overleg geweest. De Uithof zat zo’n beetje vol. Mooi verdeeld met Moslims en Christenen. De laatsten hadden het wel geleerd op de vorige bijeenkomst: grote schalen met huisvlijtbakkerij op de tafels.

De avond ging over “Advent, Kerst en wat betekent God in je leven?”

Dominee Anne-Meta Kobes las uit het Bijbelboek Lucas over de aankondiging van de geboorte van Jezus, de Turkse imam Myasar las uit de Koran vanaf zijn smartphone de corresponderende tekst over Maryam. Met name in de aankondiging door de engel Gabriël zijn opvallend veel overeenkomsten.

Daarna werd aan twee Moslims en twee Christenen, die aan de discussietafel zaten, gevraagd  wat het Kerstfeest voor hen betekent en hoe ze dit beleven.

Het tweede deel van de avond werd begonnen met het zingen van twee liederen. Dit fenomeen zorgt bij een aantal Moslima’s voor enige verbazing en hilariteit. “Zoiets hebben we nog nooit gehoord. Doen jullie dit vaker?”

Daarna kon er gereageerd worden op de vragen “Hoe ervaar je als jongere of als oudere je geloof? Hoe geef je handen en voeten aan je geloof?”

Voor jongere is het geloof een inspiratiebron om te laten zien waar je voor staat, dit kan in je eigen omgeving en verder weg. Mieke vertelt dat zij twee keer naar Lesbos is geweest om daar de stroom vluchtelingen op te vangen. Hartverscheurende, maar ook hartverwarmende momenten zijn haar bijgebleven. Vrijwilligers uit vele landen en van alle wereldgodsdiensten slaan in deze ellende de handen ineen. Vooral jongeren.

Terecht merkt een van de aanwezigen op: “dit was een avond van hoop”.


 

 

    De Raad van Kerken Heerenveen is een samen werkingsverband  van kerken en christelijke geloofsgemeenschappen. Gezamenlijke kern is het geloof in God  wiens heil zichtbaar is geworden in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. Van Hem getuigen met woord en daad zien wij als onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.  

    Naast de dialoog en de verbondenheid tussen de diverse kerken en andere christelijke geloofs­gemeenschappen zoeken en bevorderen wij ook het gesprek met andere religies.

 

    Door middel van gezamenlijke initiatieven wil de Raad een bijdrage leveren aan het leefbaarder maken van de samenleving en aan het welzijn van mensen, in het bijzonder wanneer hen onrecht wordt aangedaan.

 

 

 Comments