Jaarverslag 2014

De Raad telt 14 leden. Uitgezonderd de voorzitter vertegenwoordigt elk lid een lidkerk.

Een kerk is vertegenwoordigd via een waarnemer. Het parochiebestuur vaardigt bij toerbeurt een vertegenwoordiger af. Dit is ook het geval bij de door de raad ingestelde liturgiecommissie. Volgens de statuten kan elke deelnemende kerk twee leden afvaardigen, een ambtsdrager en een gemeentelid.
De Raad kwam 9 maal bijeen, afwisselend in de vergaderlokaliteiten van de verschillende lidkerken.

Leden in het jaar 2014:
Voorzitter                              Dhr. Jan Veling
Baptisten Gemeente               Mw. Trees van der Veen
Doopsgezinde Gemeente         Mw. Cobi van der Velde, mw. Tineke Bokma.
Protestantse wijkgemeente     Mw. Janny Witzenburg (bestuurslid),
Heerenveen                            Dhr. Peter Gerrits volgt dhr. Joon Veenstra in sept. op.
(en Oecumenische Basisgroep) Dhr. Fred Boxman (penningmeester)
Protestantse wijkgemeente     Mw. Aafke Jantje Annema, mw. Jeltje Boersma (per juni)
Heerenveen zuid                     Mw. Janneke van der Zee (secretaris)
HH. Petrus en Paulusparochie Lid van de locatieraad Heerenveen (roulerend)
Afgevaardigde van de pastores 
van de Prot. Gem. Heerenveen Dominee Jan van der Veen

Waarnemend lid
Ned. Geref. Kerk: Dhr. Jan van Eck
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Liturgiecommissie Leden van de commissie rouleren.

Er zijn een aantal commissies met speciale taken:
De Liturgiecommissie van de Raad van Kerken bereidt de oecumenische
diensten / bijeenkomsten voor. 
Zij bestaat uit: dhr. Jan van Eck van de Ned. Geref. Kerk, mw. Rixt Adema van de Protestantse Gemeente. De Rooms Katholieke Kerk is vertegenwoordigd door mw. Regina Hoekstra en de Baptistengemeente door ds. Neli de Haan. 

Commissie Contact moslims. De leden zijn: dhr. Dick Kleinhesselink en mw. Janneke van der Zee. Per september ds. Anne-Meta Kobes.

Evensong – commissie met de leden: pastoor Jan Alferink, ds. Nel van den Briel, ds. Piet Nijssen, dhr. Gerben van der Veen en mw. Janneke van der Zee.

4 Mei – commissie met de leden dhr. Henri Reitsma, dhr. Jan Luth en dhr. en mw. Siep en Janneke van der Zee.

Afgevaardigde naar de Regiegroep Armoedebeleid mw. Janny Witzenburg en naar de Participatieraad dhr. Bart Kok, die na 6 jaar in september stopt.

Contactpersoon voor de Heerenveense Courant is mw. Jannie Rozema. Hiermee werd in februari gestopt.OECUMENISCHE DIENSTEN EN BIJEENKOMSTEN

19/ 1 - 26/1- 2014 “Week van gebed voor de eenheid van Christenen”

In Heerenveen werd de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week startte met een oecumenische dienst op zondag 19 januari in Pniël waar het thema ‘IS CHRISTUS DAN VERDEELD? ‘ centraal stond. In plaats van een overdenking gaven de voorgangers (Pieter Groen- voorganger Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Pauline Bremer- pastoraal werker Baptistengemeeente Pniël, Stef Schagen- voorganger Christengemeente De Weg, Henk Klein Nagelvoort- voorganger Doopsgezinde Gemeente) een toelichting bij het meegebrachte symbool.
De kerk van de Baptisten gemeente was goed bezet en mede door de verscheidenheid van de symbolen en de toelichting daarop was het een indrukwekkende dienst. Erik en Jan Luth symboliseerden samenwerking in hun muzikaal intermezzo Alla Siciliana voor piano vierhandig. De meeste aanwezigen bleven napraten tijdens een kopje koffie/ thee.
Van maandag tot en met vrijdag waren er gebedsbijeenkomsten in andere kerken. Naar de pers is één gezamenlijk persbericht gegaan.

9 / 3 / 2014 Evensong:

Medewerking aan deze Evensong werd verleend door De Martenscantorij uit Scharnegoutum o.l.v. Sjoerd van der Veen. Organist was Fedde Tuinstra.
De algehele leiding was in handen van pastoor Jan Alferink, die een korte, mooi toelichting gaf op de lezing uit Matteüs. Mede door het goede zingen van de cantorij werd het een muzikale sfeervolle Evensong in de H.Geestkerk.

13 / 4 / 2014 Palmpaastocht:
Mede door een stralend zonnetje was de Palmpaastocht een geweldige happening. Over de 200 kinderen liepen, aangemoedigd door ds. Anne-Meta Kobes, enkele rondjes voordat ze het haantje op de mooi versierde palmpaasstokken kregen. Junior blazers begeleidden de liedjes en Minne de Jong had het geluid weer goed geregeld.

21 / 4 / 2014: Paaszangdienst:
Deze oecumenische zangdienst op Tweede Paasdag in Trinitas had als thema: ‘DO YOU LOVE ME?’ De voorganger ds. Jan uit de Bosch had voor de kinderen een soort spel ‘Als je meedoet, krijg je wat..’ Pro Rege liet zich op een goede manier horen. Jammer dat de kerk niet voller was.

4 / 5 / 2014: Herdenkingsbijeenkomst:
Omdat wegens verbouwing van de Vermaning van de Doopsgezinde gemeente uitgeweken moest worden naar Trinitas, begon de bijeenkomst een kwartier eerder, zodat men nog tijd had om zich aan te sluiten bij De Stille Tocht.
Dit jaar was er gekozen voor het thema: ‘HET HOUDT BIJ BOEKVERBRANDING NIET OP’.
Het verhaal van het opkomend nationaal socialisme, groeiend naar de Endlösung werd gebracht met tekst (Siep van der Zee), muziek van Jenny Luth-Havinga (viool), Jelle Sleurink (saxofoon) en Jan Luth (piano) en beelden verzorgd door Henri Reitsma.
Reacties van degenen die er geweest zijn: mooi, ontroerend, soms heftig. de afwisseling van verbijstering, bezinning, de hoop die er uit sprak was voor velen een goede aanloop naar de Stille Tocht met de herdenking bij het monument.

1 / 6 / 2014 Fryske Tsjinst yn de Goede Herder-tsjerke met voorganger ds. J. van der Meer (Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslan).
Het thema was: ‘Sjong foar Him’. Het enthousiasme van de dominee vond haar weerklank in het zingen van de liederen, daarbij geholpen door de begeleiding op de vleugel van Jan Luth. De opkomst was goed, dus al met al een mooie dienst. De meeste bezoekers bleven gezellig na voor een kopje koffie/ thee.

28 / 9 / 2014: Zangbijeenkomst “Heerenveen zingt” in Trinitas.
Het thema was “Wapen je met Vrede”. De medewerking door het
Themakoor van de HH.Petrus en Paulusparochie Heerenveen o.l.v. Ulbe Tjallingii was indrukwekkend. Ondanks dat de sprekers slecht verstaanbaar waren, was het goede bijeenkomst.

12 / 10 / 2014 Evensong. Voorganger ds. Nel van den Briel hield een overwogen inleiding. Medewerking werd verleend door Con Amore Musica uit Bolsward o.l.v. Gerben van der Veen. Organist Fedde Tuinstra. De bezoekers waren onder de indruk van het ontroerend en bijzonder mooi geheel in de sfeervolle H.Geestkerk.

23 / 11 / 2014 Cantatedienst
Het is bijzonder dat we in zo’n plaats als Heerenveen een Cantatedienst van deze kwaliteit kunnen houden. Naast het Luthers Bach Ensemble en de solisten Sinje Kiel (sopraan) en Ben Brunt (bas) verleende een projectkoor o.l.v. Gerben van der Veen hun medewerking. Voorganger ds. Piet Nijssen hield een stijlvolle inleiding op de cantates. De gemeentezang werd begeleid door Fedde Tuinstra.
Voor de dienst was er een mogelijkheid om een kaarsje aan te steken voor degenen, die men in een moment tijdens de dienst wilde gedenken. Er was veel belangstelling, de H.Geestkerk was vrijwel geheel bezet.

30 / 11 / 2014: Zangbijeenkomst: “Heerenveen zingt”:
Deze zangbijeenkomst vond plaats in de Goede Herderkerk. De Mennosjongers van de Doopsgezinde Gemeente en Cantémus van de Baptisten Gemeente zongen o.l.v. dirigent Neli de Haan met piano begeleiding van Martin Blaak ‘DE VERHALEN’ een kerstoratorium.
Het was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Ook de beide koren waren erg enthousiast over de avond, mede doordat veel liederen meegezongen konden worden door de aanwezigen. Er waren veel bezoekers.
Na de dienst was het kopje koffie/ thee goed voor de kelen en een gesprekje.

26 / 12 / 2014 Kerstzangdienst:
De H.Geestkerk was op deze Tweede Kerstdag vol en het werd feest. Er moesten stoelen bij. De voorganger was ds. Anne-Meta Kobes en zij begon haar verhaal met de kreet “Weg met vrede”. In de loop van de dienst lieten de kinderen voor in de kerk aan de hand van een lange tekening zien wat werd bedoeld met “weg met vrede” Voor de volwassenen was de boodschap dat je met geduld en vriendelijkheid je eigen gemoedsrust en die van anderen in vrede kunt bewaren. Brassband Pro Rege o.l.v. Jan de Haan speelde vol enthousiasme en verzorgde daardoor mede het feest.

UIT DE VERGADERING:
Als opening werden er verschillende artikelen, gebed of een Bijbelgedeelte gebruikt om met elkaar in geloofsgesprek te komen. Enkele voorbeelden:
- Aandacht voor het thema van de Week van gebed van 19 t/m 24 januari “IS CHRISTUS DAN VERDEELD ?” . Jezus stelt in Marcus 9 aan zijn leerlingen de vraag waarover zij geredetwist hebben. Ook in onze tijd is er onderling nog ruzie, maar met geduld en respect voor elkaars mening kan in een goed gesprek gewerkt worden aan meer eenheid.
- Naar aanleiding van het geplande bezoek van iemand van Vluchtelingenwerk Heerenveen komt de vraag ‘Wie is onze naaste?’ aan de orde. We concluderen dat, als je voor jezelf het gevoel hebt dat je moet helpen, dan moet je het doen. Bovendien ieder mens verdient een tweede kans
- Tijdens de tiende assemblee in Busan (2013) is het rapport de “Unity Statement”
(Verklaring van Eenheid) opgesteld. Deze verklaring legt grote nadruk op de eenheid van de schepping en de eenheid van het menselijk geslacht. Zoeken naar eenheid is niet alleen een opdracht, maar is ook een belofte voor de wereld om ons heen.
- Omdat de aprilvergadering valt in de Stille Week wordt in plaats van een opening in de
vergaderruimte een vesper in de Nederlands Gereformeerde Kerk bijgewoond.
- In de mei- vergadering wordt aandacht besteed aan het boekje ”Raven”, geschreven door
Klaas van de Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Dit boekje is verdeeld in drie onderdelen:Wat verbindt / Wat raakt / Wat spreekt. In het tweede deel worden kerk en maatschappij aan de orde gesteld, in het bijzonder de secularisatie.
De vergadering merkt op dat als in de kerk iets niet meer werkt, moeten we daar niet aan vast willen houden en daar mee kunnen stoppen. Er is een tijd….. (Prediker) Op die manier is er ook tijd en ruimte voor iets nieuws. Er is teleurstelling, maar ook de hoop dat mensen die de kerk verlaten wel de zin van het leven gaan zoeken en God daarbij een plaats geven.
- Vooruitlopend op twee avonden met het thema ARMOEDE, bezint de vergadering zich in de
oktobervergadering over de vraag wat armoede is. Enkele reacties zijn: leven onder het bestaansminimum, mensen die noodgedwongen afhankelijk zijn van instanties. Het is belangrijk dat je als hulpverlener op hetzelfde niveau gaat staan als degene die hulp nodig heeft, zodat er een vertrouwensrelatie kan ontstaan waardoor hulp geboden kan worden. Naast financiële armoede bestaat ook sociale armoede. Een groot aantal kinderen leven onder het normbedrag waar je mee kunt rond komen als het gaat om voedsel, kleding, onderdak en sociale participatie.
- Ook het bespreken van de Oecumene- scan van de Raad van Kerken in Nederland werd gebruikt als opening (zie contact Raad van Kerken In Nederland).

De septembervergadering was een bijzondere bijeenkomst. Leden van de Liturgiecommissie,
Evensongcommissie, de Commissie Contact Moslims, de 4 mei- commissie en de afgevaardigden naar de Participatieraad en De Barones waren uitgenodigd, om hen tijdens een hapje en drankje de gelegenheid te geven met de raad van gedachten te wisselen over hun activiteiten.

De sluiting van de vergaderingen wordt roulerend verzorgd door één van de leden.

JAARVERSLAG / FINANCIEEL OVERZICHT 
In de aprilvergadering worden het financieel overzicht 2013 en de begroting 2014 goedgekeurd. De kas is in maart gecontroleerd, de financiële administratie is in orde bevonden en daarbij is décharge verleend over het jaar 2013.
In de maartvergadering wordt ook het jaarverslag van 2013 goedgekeurd.
Beide worden naar de lidkerken en anderen verzonden.

CONTACTEN: 

Lidkerken:
De goedgekeurde notulen worden maandelijks naar de kerken verzonden.
Op elke vergadering wordt een ‘rondje langs de kerken’ gehouden, zodat niet alleen de leden, maar ook de lidkerken op de hoogte kunnen zijn van het wel en wee binnen de verschillende kerken.
Algemene informatie of informatie over de verschillende activiteiten in de lidkerken worden doorgegeven naar de verschillende kerkbladen.
Enkele leden van de raad zijn op12 januari naar de bevestigingsdienst van dominee Jan uit de Bosch in de Goede Herderkerk van de Nederlands Gereformeerde Kerk geweest.
Ook op zondag 9 februari heeft een afvaardiging de intrededienst van Anne- Meta Kobes in Trinitas bijgewoond. Tijdens de intrededienst werd zij ingezegend door een zestal predikanten. Op verzoek van Anne-Meta heeft één van de predikanten van de kerken aangesloten bij de Raad van Kerken, Neli de Haan, ook een zegen uitgesproken.
Per 1 april is in de Rooms Katholieke Kerk de fusie van de vier plaatsen Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord rond. De naam van deze nieuwe parochie is HH. Petrus en Paulusparochie en naast het parochiebestuur zijn er vier locatieraden. Deze fusie werd gevierd
op 29 juni tijdens een feestelijke viering in Wolvega die door enkele leden van de raad is meebeleefd. 

Niet lidkerken:
Er is overleg geweest met de ‘gebedswerkgroep Heerenveen’ van de Vrijgemaakte Kerk, Ned. Geref. Kerk, Christengemeente De Weg, Pinkstergemeente en de Vrije Baptistengemeente. Er is afgesproken om elkaar te informeren over elkaars activiteiten tijdens de ‘Week van gebed voor de eenheid’ (die jaarlijks in januari plaatsvindt) en een gezamenlijk persbericht te rond te sturen

Pastores:
Op 15 mei was er een pastores- ontbijt. Voor dit ontbijt werden alle pastores en kerkelijk werkers van de burgerlijke gemeente uitgenodigd om met elkaar te kunnen kennismaken en ervaringen uit te delen. Ds. Robert Koorneef, die betrokken was bij de vuurwerkramp in Enschede, heeft een presentatie gehouden over de mogelijkheden die er zijn om als kerken ingeval van een ramp iets te kunnen betekenen.
Er is afgesproken dat de bestaande bellijst met pastores wordt geactualiseerd en er zal een gesprek met de verantwoordelijke perso(o)n(en) binnen de gemeente Heerenveen aangevraagd worden.

Stichting Kerstnacht Heerenveen: De RvK is actief betrokken bij de organisatie van de
Kerstnachtdienst op 24 december in Sportstad, omdat zij het gevoel heeft dat de stichting een hiaat opvult van de diensten/ bijeenkomsten van de Raad zelf. Op de viering in Sportstad wordt over het algemeen positief gereageerd.
(www.kerstnachtheerenveen.nl)

Raad van Kerken in Nederland:
- De E-flits, de maandelijkse info van de RvK in Ned. per e-mail, is overzichtelijk en wordt in zijn geheel op de agenda gezet. Op die manier kunnen bepaalde zaken waarvoor men belangstelling heeft, aan de orde komen. Van het aangereikte materiaal voor de Week van Gebed wordt gebruik gemaakt en voor overige informatie wordt de site geregeld bekeken en het Oecumenisch Bulletin gelezen. Hierbij kun je denken aan: Wie zijn de lidkerken? Wat zijn de ervaringen in Busan?
- Omdat de eucharistie en het avondmaal voor veel mensen essentieel in hun geloofsbeleving is, wil de RvK in Nederland de spiritualiteit hiervan in kaart brengen. Om de beleving goed op het spoor te komen zijn gegevens nodig uit diverse kerken over hoe mensen het sacrament ervaren. Daarvoor is een invulformulier gemaakt. Elk lid van de raad vult een formulier in en zij zullen zo’n twee mensen binnen hun eigen kerk vragen ditzelfde te doen en het formulier te sturen naar de RvK in Nederland.

Raad van Kerken in Friesland:
- In april ontvingen we het digitale jaarverslag van de Raad van Kerken in Friesland is.
- De jaarvergadering van de Raad van Kerken in Friesland op 29 april is bijgewoond door vier leden van onze raad. Op deze avond werd er naast aandacht voor het jaarverslag, het speerpunt van de Friese Raad, de communicatie toegelicht. Drs. Rein Veenboer, gaf een algemeen beeld van de ontwikkelingen in communicatie en de benoemde projectleider ds. Ulbe Tjallingii vroeg door middel van enkele vragen wat de accenten betreffende communicatie zouden moeten zijn binnen de Friese raad. Hoewel de opkomst erg laag was, was het een goede avond.
- Later in het jaar kwam een vragenformulier betreffende de communicatie die we als raad ingevuld retour hebben gezonden.

Raad van Kerken Akkrum:
Op bovengenoemde avond werd door ons contact gelegd met de Raad van Kerken in Akkrum. In juni hebben drie van de vier bestuursleden onze vergadering bijgewoond, zodat we elkaar konden informeren over de verschillende activiteiten.

Steunpunt “De Barones” www.de-barones.com is een vereniging die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Het aantal hulpvragen zal naar verwachting het komend jaar, mede door de veranderingen in de wetgeving toenemen. Er is een team van 12- 15 vrijwilligers, die elk hun eigen specialiteit hebben, bv. invullen van belastingformulier. De Raad van Kerken, de COSBO, de ABVAKABO en de FNV Bondgenoten zijn de leden van de vereniging de Barones. Op advies van de Commissie Goede Diensten (dhr. Broer Adema -RvK en dhr.Coen van den Heuvel- Cosbo) is er een nieuw bestuur samengesteld, waar vooral de Raad van Kerken zich voor heeft ingezet. Dit bestuur is in september, onder het voorzitterschap van mw. Nanja Witzenburg, begonnen.
Twee leden van de raad hebben de financiën gecontroleerd en daarbij is decharge verleend.
Een enkele keer wordt bij een vraag om acute financiële hulp deze geboden door de lidkerken.
Op de informatiemarkt op 11 juni, georganiseerd door het Barones jongerenteam, was ook de Raad van Kerken vertegenwoordigd. Het aantal bezoekers was laag, maar de standhouders waren erg tevreden omdat er volop kans was om te netwerken.

Burgerlijke Gemeente:
- Participatieraad: De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente
Heerenveen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Omdat Bart in februari stopt, wordt er contact opgenomen met de Participatieraad met betrekking tot de ontstane vacature. De Participatieraad kent geen afgevaardigden van maatschappelijke organisaties maar er is door de gemeente gekozen voor een afspiegelingsmodel. Kandidaten moeten zelf contact opnemen. Voorlopig heeft mw. Cobie aan de Wiel toegezegd om onze contactpersoon te willen zijn, zodat wij aan de ene kant betrokken en op de hoogte gehouden kunnen worden bij de taken van de gemeente Heerenveen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en aan de andere kant kunnen wij als Raad van Kerken signalen, die kerkleden opvangen op het gebied van de gebruikers van sociale voorzieningen, doorgeven.
www.participatieraadheerenveen.nl.
- Janny Witzenburg woont namens de RvK de vergaderingen van de Regiegroep
Armoedebeleid bij en is bij de activiteiten hiervan betrokken. Dit is een regiegroep die onder verantwoording van de gemeente staat. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minimagezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebeleid.
Deelnemende organisaties aan de Regiegroep Armoedebeleid zijn Stichting Present, Humanitas, Cosbo, Barones, Gezinscoach, steunpunt Akkrum, Stichting Leergeld, Omtinkers, Houvast, Raad van Kerken en de gemeente Heerenveen.
- In plaats van de jaarlijkse bijeenkomst met afgevaardigden van de diaconieën van verschillende kerken om actuele zaken binnen de sociale wetgeving te bespreken hebben we dit
jaar - in samenwerking met de Regiegroep Armoedebeleid en de Participatieraad - gekozen om “De Omdenkers” op 12 november naar Heerenveen te halen. Dit is een theaterstuk van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting en gaat over de allerarmsten in onze maatschappij. Het bijzondere van dit theateroptreden is dat het uitgevoerd wordt door degenen die zelf te maken hebben met armoede. De doelstelling van het stuk is om mensen in hun waarde terug te zetten.
Het was voor ons een geslaagde avond. Het doel om een gemengd publiek waarin alle geledingen van de samenleving vertegenwoordigd zijn is bereikt. Zowel vrijwilligers als cliënten, raadsleden als klanten van de voedselbank hebben kunnen genieten van dit theateroptreden.
- Na deze theateravond was er nog een informatieavond op 26 november. De avond bestond uit twee delen. Voor de pauze was er een terugblik op het theaterstuk ‘De Omdenkers’ met medewerking van Laurens Umans, de regisseur. Na de pauze kreeg mevr. Margot Roelofs de ruimte om de ontwikkelingen in Heerenveen toe te lichten. Gespreksleider Carla Wieringa (FSU) zorgde met flair voor voldoende interactie tussen de sprekers en de ongeveer 100 bezoekers.
- Omdat de 4 mei herdenkingsbijeenkomst een aangelegenheid voor alle inwoners van Heerenveen is, ondersteunt de burgerlijke gemeente de raad financieel en met de p.r.
- Een aantal betrokken leden van de raad zijn naar de startbijeenkomst Digitaal Informatieloket geweest. De gemeente Heerenveen krijgt een nieuw portaal met sociale kaart en een online marktplaats en platform voor informele zorg en hulp. Door de RvK Heerenveen kon een kleine bijdrage worden geleverd in de vorm van het updaten van adressen, contactpersonen, enz. betreffende kerken.

Ziekenhuis de Tjongerschans:
Van de uitnodiging voor de afscheidsreceptie van de geestelijk verzorger van het Humanistische Verbond Hermien Kuindersma wordt gebruik gemaakt.
In samenwerking met mw. Kuindersma, geestelijk verzorger van het Humanistisch Verbond en de raad heeft ds. Hoogterp de Kerstactie georganiseerd. Alle patiënten kregen op eerste Kerstdag een mooie kaart voorzien van een sticker.

Vluchtelingenwerk:
In februari is er contact geweest met mevrouw Bierenbroodspot van Vluchtelingenwerk. Zij gaf ons informatie over de actualiteit in Heerenveen zoals:
- Heerenveen heeft een taakstelling voor de opvang van 53 personen per jaar
- de vluchtelingen met een status ontvangen maatschappelijke begeleiding van ca. 1 jaar. De begeleiding heeft betrekking op zaken rond huisvesting en voorzieningen in NL
- de vluchtelingen krijgen verder inburgeringlessen aangeboden vanuit verschillende instanties (waar onder vluchtelingenwerk Heerenveen). Deze lessen moeten binnen drie jaar tot een bepaald resultaat leiden.
Wat betreft uitgeprocedeerde vluchtelingen kan vluchtelingenwerk Heerenveen nog algemene juridische ondersteuning geven, kijken naar de mogelijkheden rond “kinderpardon”, enz.

Contact Moslims:
Er is een aantal groeten voor het begin en het einde van de Ramadan verzonden.
De open dag in de Turkse moskee op 21 juni werd bezocht door een paar leden.

Heerenveense Courant:
Mw. Jannie Rozema zorgt voor de aanlevering van de diensten/bijeenkomsten van de verschillende kerken naar de Heerenveense Courant. Zij geeft wekelijks de tijden en plaatsen door, zodat deze in de krant geplaatst kunnen worden. De NDC Mediagroep heeft besloten om per 1 februari te stoppen met het publiceren van kerkdiensten. Dat betekent dat ze ook in de Heerenveense Courant niet meer meegenomen kunnen worden. Bij navraag aan de kerken bleek door te weinig animo het zetten van een wekelijkse advertentie financieel niet haalbaar.

Slotwoord:
Als leden van verschillende kerkelijke gemeenten kunnen we open met elkaar praten en in een goede sfeer van elkaar leren.
De achterban is misschien niet altijd direct betrokken bij de activiteiten, maar toont door een goede opkomst bij de verschillende activiteieten,wel daarmee in te stemmen.
Kortom, we mogen vaststellen dat de RvK nog steeds een zinvol en hoopgevend instituut is.

Comments