Jaarverslag 2018

  

SAMENSTELLING

De Raad telt 15 leden. 
Uitgezonderd de voorzitter vertegenwoordigt elk lid een kerk.

Vier kerken zijn vertegenwoordigd via een waarnemer. Namens de door de raad ingestelde liturgiecommissie neemt bij toerbeurt een vertegenwoordiger deel aan de vergaderingen. Volgens het statuut kan elke deelnemende kerk of geloofsgemeenschap twee leden afvaardigen, van wie één ambtsdrager en één gemeentelid.

Afgevaardigden in het jaar 2018:
Voorzitter                                Mevr. Brigitte Spierings
Baptistengemeente                  Mevr. Trees van der Veen
Doopsgezinde Gemeente          Mevr. Cobi van der Velde
Protestantse wijkgemeente      Mevr. Janny Witzenburg (bestuurslid),
Trinitas                                     Dhr. Harold Been (is per sept. gestopt)
                                                 Dhr. Homme de Jong (penningmeester)
Protestantse wijkgemeente      Mevr. Aafke Jantje Annema 
 Mevr. Jeltje Boersma 

Heerenveen-Zuid                      Mevr. Janneke van der Zee (secretaris)
HH. Petrus en Paulusparochie   Dhr. Paul Vrancken (vicevoorzitter)
Afgevaardigde van de pastores
van de Prot. Gem. Heerenveen Pastor Bouke van Brug

Waarnemende kerken:
Ned.Geref. Kerk                           Dhr. Jan van Eck
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Dhr.Trienco Mosselaar, in mei opgevolgd door
                                                     dhr. Sander Haga
Vrije Baptistengemeente Elim       Ds. Jan van der Weg
Apostolisch Genootschap              Mw. Debora Meester


COMMISSIES

Er is een aantal door de Raad ingestelde commissies met speciale taken.
De Liturgiecommissie bereidt de oecumenische diensten/bijeenkomsten voor.
Zij bestaat uit: mevr. Johanna de Buck, mevr. Aria van Kalteren en dhr. Siep van der Zee van de Protestantse Gemeente Heerenveen. De Baptistengemeente wordt vertegenwoordigd door ds. Neli de Haan. Tot onze spijt is er nog geen vertegenwoordiger van de Rooms Katholieke Kerk.
Interreligieus Contact. De leden zijn: dhr. Dick Kleinhesselink, ds. Anne-Meta Kobes,
dhr. Peter Gerrits en mevr. Janneke van der Zee.
Evensong-commissie met de leden pastoor Jan Alferink, ds. Nel van den Briel, ds. Piet Nijssen,
dhr. Gerben van der Veen en mevr. Janneke van der Zee.
4 Mei-commissie met de leden mevr. Debora Meester, dhr. Jan Luth en dhr. en mevr. Siep en Janneke van der Zee.

OECUMENISCHE DIENSTEN EN BIJEENKOMSTEN


20/1 - 27/1- 2018 “Week van gebed voor de eenheid van Christenen”
  

Het thema van deze week was ‘RECHT DOOR ZEE’ en werd ook gebruikt in de viering van de Raad van Kerken. Deze Oecumenische viering op zondag 14 januari in Pniël was een mooie, warme dienst. Dit kwam mede door de persoonlijke verhalen, verteld aan de hand van meegebrachte symbolen van pastor Bouke van Brug (Prot. gem. H’ veen Zuid), dhr. Paul Vrancken (R.K.) en de dames Cobie van der Velde (Doopsgezinde Gem.) en Grietje Kingma (Ned. Geref. Kerk). Mevr. Janny Witzenburg las de gedeelten uit de Bijbel voor en dhr. Jan Luth begeleidde de samenzang. De kerk van de Baptistengemeente was goed bezet en de meeste aanwezigen bleven napraten tijdens een kopje koffie/thee. In de Leeuwarder Courant stond een mooi verslag. Van maandag tot en met vrijdag waren er gebedsbijeenkomsten in andere kerken. Naar de pers is één gezamenlijk persbericht van de Raad van Kerken en de Gebedsgroep Heerenveen verstuurd.

4/2/2018 Evensong in de Rooms Katholieke kerk 

Aan deze Evensong werkte de Ichthuscantorij uit Harlingen mee. Dit koor, dat onder leiding staat van Sjouke en Geke Bruining, heeft zich gespecialiseerd in Engelse koormuziek. Voorganger was ds. Piet Nijssen. Achterin de kerk had men de indruk dat het koor enigszins overstemd werd door het orgel. Het koor was ook met een kleinere bezetting dan anders, maar toch is het een goed koor voor de Evensong.                                                         De Evensong werd goed bezocht, zo’n 120 personen.

 18/2/2018 Zangbijeenkomst 

Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd was er in de Goede Herderkerk een zangbijeenkomst met het thema ‘DANS, DANS EN DOE MAAR MEE MET MIJ’. Deze bijeenkomst stond o.l.v. ds. Nel van den Briel en de zangleiders dhr. Frits Heidinga en mevr. Afke Wijngaarden. Medewerking werd verleend door een projectkoor. Bij de evaluatie tijdens de vergadering van de Raad werd de opmerking geplaatst: ‘Het was een feestje.’ Mooi koor en mooie muziek. Jammer dat de kerk niet voller was. Een aantal mensen bleef na deze mooie dienst gezellig napraten bij een kopje koffie of thee.

25/3/2018 Palmpaastocht 

De Palmpaastocht op 25 maart is goed verlopen. De kinderen kwamen uit de verschillende kerken lopend naar het gemeenteplein en de kinderen van Zuid arriveerden weer glunderend en zwaaiend met hun palmpaasstokken in de huifkar. Voor het eerst waren er ook kinderen van het Apostolisch Genootschap aanwezig. Ds. Pieterjan de Buck vertelde waarom we Palmpasen vieren en een Palmpaasstok maken. Daarna zongen we liedjes die door een selectie van de brassband Advendo enthousiast werden begeleid. Traditiegetrouw zorgde dhr. Minne de Jong voor de versterking van het geluid. Al met al was het een half uurtje een gezellige, vrolijke drukte op het gemeenteplein, waar we achteraf veel positieve geluiden over hebben gehoord.

2/4/2018 De Paaszangdienst in de Rooms Katholieke kerk 

De Paaszangdienst op Tweede Paasdag in de R.K. kerk was goed bezet. Het thema ‘OPNIEUW BEGINNEN’ werd door ds. Pieterjan de Buck op een duidelijke manier toegelicht aan de hand van het verhaal van Jezus’ verschijning aan de discipelen (Lucas 24: 36-49). Jammer dat het laaiend paasvuur in de schaal op het podium maar een klein vlammetje was. Dit werd goed gemaakt door het enthousiaste spel van Pro Rege. De vijf kinderen mochten een bloempotje versieren. Na de overdenking kregen ze bloembollen met aarde als symbool van de opstanding mee naar huis. Het was een mooie dienst.

4/5/2018 Herdenkingsbijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk.

Er waren zo’n 125 bezoekers in de Vermaning tijdens de herdenkingsbijeenkomst. Het was een indrukwekkende bijeenkomst met het thema: ‘WAT ZOU IK DOEN?’ De sprekers dhr. Jan Luth, mevr. Debora Meester en dhr. Siep van der Zee vertelden iets over de vormen van verzet in Nederland (ongeorganiseerd en georganiseerd) en over de opstand in het vernietigingskamp Treblinka. Muzikale medewerking werd verleend door een mannenkwartet van het Apostolisch Genootschap o.l.v. mevr. Joke Slavenburg en de heren Reinier Luth (fagot) en Jan Luth (accordeon en piano). De commissie heeft zich verbaasd over het enthousiasme waarmee de bezoekers meezongen met de liedjes over Seys-in-Quart en de NSB-er. Het was alsof we de situatie herbeleefden! Het mannenkwartet zong mooi (Only remembered) en als afsluiting was het goed om samen nog het refrein mee te zingen.

27/5/2018 Fryske Tsjinst yn de Goede Hoedertsjerke 

Meiwurking ‘Klonje’: mevr. Hinke Keulen sang, ds. Eize van der Sluis gitaar en sang.                 Er zijn veel positieve reacties gehoord. De samenzang, de liederen van Klonje en de overdenking vormden samen een mooi geheel. Er waren zo’n 75 bezoekers. Na de dienst werd er uitgebreid koffie en thee gedronken. Al met al was het een gezellig samenzijn.

24/9/2018 Vredesweek 15 t/m 23 september

In het kader van deze week waren er 3 activiteiten georganiseerd in samenwerking met de Ambassade van Vrede (Vluchtelingenwerk Heerenveen, Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd en Apostolisch Genootschap Heerenveen).                                                                Op 16 september was er een ‘Walk of Peace’. Ruim 40 personen hebben daaraan deelgenomen. De start was bij het wijkcentrum de Kempenaer, waar wethouder Jelle Zoetendal een korte toespraak hield. De route ging langs een aantal bijzondere gedenkplaatsen waar iemand aanwezig was die iets over die plek vertelde.                                                                Op 18 september om 20.00 uur was er een avond van verhalen in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. Het thema was: ‘Geboren en Getogen’, ingevuld met ervaringen van hulpverlener op Lesbos Annelies Klinefelter en een interview met Zakaria Hameed, voormalig vluchteling uit Syrië.                                                                                                                   Op 23 september was er in de Vermaning een vredesdienst met het landelijk thema van Pax: ‘GENERATIES VOOR VREDE’. Hieraan werd vorm gegeven door gesprekken met jongeren over activiteiten in Moldavië en over vluchten uit Syrië. Muzikale medewerking werd verleend door Credo o.l.v. mevr. Hélène Vijver, begeleid op piano door dhr. Jan Luth. Thomas Meester zong ‘Imagine’ van John Lennon.

 7/10/2018 Evensong in de Rooms Katholieke kerk 

In de week van 6 t/m 14 oktober organiseerde de Stichting Noordelijk Koorfestival een hele week, waarin er rondom in Friesland elke dag koormuziek klonk vanuit de Anglicaanse liturgische traditie. Vijf koren verzorgden in die week elke avond een Choral Evensong, een gezongen avondgebed, zoals we dat kennen vanuit de Anglicaanse kerk. Alle deelnemende koren van deze week vormden samen het koor van zondagavond. Dit groot-koor stond onder leiding van Katherine Dienes. Organist was Mattijs de Vreugd, voorganger was ds. Nel van den Briel. Er waren ruim 100 bezoekers die bij de uitgang veel lovende woorden zeiden over deze Evensong.

 25/11/2018 Cantatedienst in de Rooms Katholieke kerk 

In deze Cantatedienst stond het Requiem van Mozart op het programma, althans delen eruit, en niet met begeleiding van een orkest maar met orgel. Carl Visser bewerkte de orkestbegeleiding van het Requiem van Mozart voor orgel. Medewerking verleende het koor Hortis Vocalis o.l.v. dhr. Gerben van der Veen. Tijdens deze cantatedienst werden delen uit het Requiem gezongen die passen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen was er ook dit jaar gelegenheid om overleden dierbaren te gedenken. Voorganger was ds. Piet Nijssen. De Cantatedienst was een mooi geheel. Het koor heeft de werken van Mozart prachtig gezongen. Voorafgaande aan de dienst werd het Pie Jesu van Fauré gezongen door Gudrun Sidonie Otto, begeleid door organist Carl Visser. Dit was een prima begin van de dienst. Het aantal bezoekers viel wat tegen, ruim 100 mensen.

2/12/2018 Zangbijeenkomst in Trinitas 

Het thema van deze zangbijeenkomst op de eerste zondag van advent was ‘TRINITAS, DRIE-EENHEID’, waarbij een icoon van Adrej Roebljov centraal stond waarop de Oudtestamentische Drie-Eenheid staat afgebeeld. Aan deze bijeenkomst werkte een ad-hoc koor mee o.l.v. dhr. Frits Heidinga en mevr. Afke Wijngaarden. Ds. Nel van den Briel sprak de verbindende teksten. Met een kopje koffie/thee was het nog gezellig napraten in de hal.

 26/12/2018 Kerstzangdienst in de Rooms Katholieke kerk 

Voorganger Bouke van Brug had gekozen voor het thema ‘ZEG NOU ZELF’. De overdenking werd gehouden naar aanleiding van het Bijbelgedeelte Mattheüs 1:18 - 25. Hierin gaat het over de acceptatie door Jozef van de geboorte en naamgeving van Jezus. Het was een mooie dienst en Pro Rege speelde fantastisch en inspirerend. 

VERGADERINGEN


De Raad vergadert op de tweede donderdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. In totaal kwam de Raad 9 maal bijeen, afwisselend in de vergaderlokaliteiten van de verschillende lidkerken.

Als opening gebruikte de voorzitter verschillende artikelen, gebeden of een bijbelgedeeltes om met elkaar in geloofsgesprek te komen. Enkele voorbeelden:
- Uit Oikomene: ‘Pastor of profeet? Hierin gaat het over de vraag of je politiek moet betrekken in je functie als voorganger. Bonhoeffer en Titus Brandsma zijn zowel pastor als profeet. Is religie politiek en andersom? De vraag blijft hangen en dat is misschien wel goed.
- Naar aanleiding van een uitzending via de radio waar een verzoek was gedaan om van Carnaval officiële feestdagen te maken waarop iedereen vrij heeft, werd de vraag gesteld: ‘Hoe kijkt de vergadering aan tegen het voorstel om Christelijke feestdagen in te ruilen tegen bv. het Suikerfeest?’ Hoewel Nederland een multiculturele natie is, is de bereidwilligheid om bestaande Christelijke feestdagen in te ruilen vrij gering. Ondanks dat de Christelijke feestdagen wat betekenis betreft steeds minder van belang zijn, zijn ze kennelijk maatschappelijk nog wel gewenst.
- In de Heerenveense Courant stond een actie van de jeugdgroep PKN Trinitas voor de stichting Open Doors. De vraag: ‘Hoe wordt in verschillende kerken de jeugd gestimuleerd om actief te zijn?’ werd beantwoord met het noemen van diverse activiteiten in de kerken, en er werd op gewezen hoe belangrijk het is om inspirerende leiders voor de jeugd te hebben.
- Uit het boekje “Nu ik oud word” (Oikomene) is het artikel ‘Ongemakkelijk gevoel’ aanleiding tot een discussie die met name ging over het uitvaartritueel. In de loop der tijd veranderen de ideeën over palliatieve sedatie en euthanasie. Er wordt besloten om t.z.t. een themabijeenkomst te houden over het onderwerp ‘Nu ik oud word’. Dit zou in samenwerking met de doelgroepen (COSBO, PCOB, KBO) georganiseerd kunnen worden.
- Het gebed ‘God van onze toekomst’ (uit Oikomene / Voetsporen in de tijd) met het thema: ‘Van gespletenheid naar samenzijn’ is zo compleet dat geen woord hoefde te worden toegevoegd. Maar er ontstaat wel een discussie over o.a. de situatie in het Midden-Oosten.
- Voorzitter mevr. Brigitte Spierings vertelde dat tijdens de jubileumviering van de RvK in Nederland op 22 mei verschillende vragen werden gesteld, zoals ‘Waarom is er nog steeds sprake van kerkscheiding? In de Charta Oecumenica wordt dat betreurd!’ Voorzitter Dirk Gudde vroeg zich af: ‘Doen we wel genoeg?’ De vergadering was het er over eens, dat we wel veel verschillende activiteiten gezamenlijk doen, maar dat er verschillen tussen de deelnemende kerken blijven. Dit kan ook een verrijking zijn.
- Bij het agendapunt evaluatie activiteiten 2017/2018 kwam de vraag ‘Doen we wel genoeg?’ terug.
De activiteiten die er jaarlijks gedaan worden, werden genoemd, en meer mogelijkheden ziet de vergadering eigenlijk niet. Bovendien zijn er voor het volgend seizoen al drie nieuwe activiteiten gepland: kanselruil in de Week van Gebed, feestelijke viering op zondag 5 mei en een bijeenkomst met het PCOB en KBO met het thema ‘Nu ik oud word’.
Bovendien moeten de doelen die we stellen ook haalbaar zijn. De uiteindelijke conclusie is, dat we best veel doen en dat we toch wel tevreden mogen zijn. De seizoenplanning wordt in de oktober-vergadering aangepast.
- In de ‘Week van de Eenzaamheid’ volgt na het lezen van het artikel ‘Oorzaken en gevolgen van eenzaamheid’ een gesprek over eigen ervaringen. Wat kun je doen? Hoe zou je houding moeten zijn, zowel als eenzame of als omstander? Het is een maatschappelijk probleem met te weinig tijd voor elkaar en een gebrek aan vertrouwen. Het is ook belangrijk om iedereen in zijn waarde te laten. Niet komen met de oplossing. Omzien naar elkaar onder het motto ‘Heb uw naaste lief’.
- 11 november St. Maarten, het feest van omzien naar minderbedeelden. Wij leven in een welvarender deel van de wereld, en hoe gaan we om met het delen van eerste levensbehoeften? Hoe stelt de kerk zich hierin op? Er volgt een gesprek met zeer gevarieerde uitspraken. Over collectieve donaties via bv. belastingen, over vertrouwen en wantrouwen met betrekking tot toegezegde gelden. Vreemd dat mensen die niet te veel hebben vaak verhoudingsgewijs meer geven.

De sluiting van de vergaderingen werd roulerend verzorgd door één van de leden. Dit werd op verschillende manieren ingevuld, met een gebed, een gedicht of een Bijbellezing.

De septembervergadering was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de Raad van kerken Heerenveen, waarvoor ook de leden van de verschillende commissies uitgenodigd waren. Voor de opening las Brigitte een lied van hoop. Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal. De commissieleden werden getrakteerd op een keur van gevarieerde gerechten, meegenomen door de leden van de RvK. Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de commissies gelegenheid om iets te vertellen over hun activiteiten.

De kas werd in februari gecontroleerd, de financiële administratie werd in orde bevonden en daarbij is décharge verleend aan het bestuur over het jaar 2017. In de vergadering van maart werd ook het jaarverslag besproken en goedgekeurd. Het jaarverslag en financieel overzicht werden naar de lidkerken, de waarnemende kerken en anderen verstuurd.
 

CONTACTEN


Lidkerken:
De goedgekeurde notulen worden maandelijks naar de kerken verzonden.
Op elke vergadering wordt een ‘Rondje langs de kerken’ gehouden, zodat niet alleen de leden, maar ook de lidkerken op de hoogte kunnen zijn van het wel en wee binnen de verschillende kerken. Algemene informatie of informatie over de verschillende activiteiten in de lidkerken wordt doorgegeven naar de verschillende kerkbladen.
Over en weer worden elkaars activiteiten bezocht.
De enige reactie op het verstuurde jaarverslag en financieel overzicht 2017 was een uitnodiging voor de evaluatievergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Heerenveen. We hebben in deze vergadering kunnen vertellen van onze activiteiten, met andere woorden het jaarverslag mondeling toegelicht. We krijgen het advies mee om ons meer te profileren.

Bij het Pastoresontbijt op 11 april waren slechts 8 pastores aanwezig.
Elk jaar zijn er weer nieuwe gezichten, daarom was er na het welkom en de opening door mevr. Brigitte Spierings een voorstellingsrondje. Naar aanleiding van deze ronde kwamen diverse ideeën op tafel, waarover een levendige discussie ontstond. Zoals: kunnen we meer gezamenlijk optrekken wat betreft het jeugdwerk, en we moeten meer werken vanuit de Koninkrijksgedachte dan de kerkgedachte. Er was aandacht voor de stichting ‘Zorgpastoraat’, opgezet met als doel de pastorale zorg binnen instellingen te behouden.

Verder lijkt het voorstel om één zondag in het jaar alle kerken te sluiten en één grote gezamenlijke viering te houden, bijv. in een tent of buiten, een utopie te blijven. Het realiseren van zo’n dienst kost niet alleen veel tijd en moeite, maar ook geld. Op kleinere schaal zou begonnen kunnen worden met een ‘kanselruil’ tijdens de ochtenddienst op de eerste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid.

Stichting Kerstnacht Heerenveen
De RvK is actief betrokken bij de organisatie van de Kerstnachtdienst op 24 december in Sportstad, omdat zij het gevoel heeft dat de stichting een hiaat opvult in de diensten/bijeenkomsten van de Raad zelf. Op de viering in Sportstad wordt over het algemeen positief gereageerd.
www.kerstnachtheerenveen.nl

Raad van Kerken in Nederland
    De E-flits, de maandelijkse info van de RvK in Nederland, komt per e-mail, is overzichtelijk en wordt in zijn geheel op de agenda gezet. Op die manier kunnen bepaalde zaken waarvoor men belangstelling heeft aan de orde komen.
    Van het aangereikte materiaal voor de Week van Gebed wordt gebruik gemaakt en voor overige informatie wordt de site geregeld bekeken en het Oecumenisch Bulletin gelezen.
    Maandagmiddag 22 mei, Tweede Pinksterdag, werd het 50-jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland gevierd in de St. Joriskerk te Amersfoort. Mevr. Brigitte Spierings vertelde dat in de viering ‘De Geest waait’ verschillende Pinksterliederen gezongen werden, en dat tijdens deze viering vragen gesteld werden als: ‘Waar is de onrust?’ ‘Waarom is er nog steeds sprake van kerkscheiding, terwijl dat in de Charta Oecumenica wordt betreurd?’ Na de feestelijke viering met veel zang en muziek was er een receptie en een fototentoonstelling, met foto’s die plaatselijke raden konden insturen. Ook de door ons ingestuurde foto was geplaatst.

Raad van Kerken in Friesland
    Jaarverslag, persberichten en andere informatie worden op de vergadering besproken en eventueel doorgestuurd naar de lidkerken.
    De oproep van de RvK Fryslân om de kerkklokken te luiden op 27 januari als symbolisch vuurwerk bij de start voor het LF2018 jaar, wordt doorgegeven aan de verschillende kerken. Een aantal kerken heeft aan deze oproep gehoor gegeven.
    Op 19 april is mevr. Cobi van der Velde naar de jaarvergadering van de Raad van Kerken Fryslân geweest. Na een welkom door de voorzitter ds. Margarithe Veen, een gebed door een pastoor en een bijbellezing door een Doopsgezinde zuster volgde een bezinning van de voorzitter. Voor de pauze vertelden de aanwezige plaatselijke raden iets van hun activiteiten. Daarna was het woord aan prof.dr. Fernando Enns over ‘De Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede’. Het was een zinvolle bijeenkomst.

Steunpunt ‘De Barones’
Dit was een vereniging die als doel had een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht konden. De Raad was lid van deze vereniging.
Tijdens de ledenvergadering op 30 oktober 2017 is men begonnen met de procedure om de vereniging ‘De Barones’ op te heffen en onder te brengen bij Caleidoscoop.
Om te borgen dat Caleidoscoop de goede dingen bewaart van de Barones, zoals het belang dat de onafhankelijke positie van het steunpunt in stand blijft, is in het beleidsplan opgenomen dat
er vanuit de vroegere leden een klankbord/adviesgroep zal worden opgericht die een aantal maal per jaar met de directeur-bestuurder van Caleidoscoop, dhr. Harald de Kluizenaar spreekt over de Barones. 26 Maart 2018 is de opheffing van de Vereniging De Barones bij de notaris ondertekend.
Besloten wordt dat mevr. Brigitte Spierings zitting neemt in de klankbord/adviesgroep.


Burgerlijke Gemeente Heerenveen

    Vorig jaar juni heeft de Raad van Kerken een overleg gehad met burgemeester Tjeerd van der Zwan. Tijdens dit overleg was er afgesproken dat er een vervolgoverleg zou komen tussen de burgemeester, wethouder Hans Broekhuizen en de voorgangers van zowel de christelijke kerken als de moskeeën en de vertegenwoordigers van de diaconieën. Deze bijeenkomst was op dinsdag 30 oktober in Trinitas. Het was een avond waarop wij als kerken, moskeeën en de burgerlijke gemeente elkaar zouden informeren over alle wenselijke zaken op sociaal gebied. Wethouder Hans Broekhuizen vertelt in het kort iets over het bestuursorgaan van de burgerlijke gemeente. Verschuiving van de diaconale zorg van de kerken naar de burgerlijke gemeente: “Bekommernis voor de mensen”. De gemeente is verantwoordelijk voor de W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteuning). Belangrijk is dat men mee kan doen aan de samenleving. Daarbij moet armoede worden voorkomen en achterstanden worden weggewerkt, ook mentale achterstand zoals laaggeletterdheid, eenzaamheid bij jong en oud. Daarna kwam het gesprek al gauw op de ‘meitinker’. De meitinker zoekt samen met betrokkenen naar een oplossing en moet zorgen voor een integraal plan met één regisseur voor alle noodzakelijke zorg. Het was een zinvolle avond, met de mogelijkheid om elkaar te bevragen en bij onduidelijkheden elkaar aan te vullen.
    Omdat de 4 mei herdenkingsbijeenkomst een aangelegenheid voor alle inwoners van Heerenveen is, ondersteunt de burgerlijke gemeente de raad financieel en met de p.r.
    De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Mevr. Cobie Aandewiel is onze contactpersoon, zodat wij aan de ene kant op de hoogte gehouden worden van en betrokken worden bij de taken van de gemeente Heerenveen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning; aan de andere kant kunnen wij als Raad van Kerken signalen, die kerkleden opvangen op het gebied van de gebruikers van sociale voorzieningen, doorgeven.
www.participatieraadheerenveen.nl
    Regiegroep Armoedebeleid
Mevr. Janny Witzenburg en mevr. Jeltje Boersma zijn namens de Raad van Kerken afgevaardigden naar de Regiegroep Armoedebeleid. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minimagezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebestrijding.
Deelnemende organisaties aan de Regiegroep Armoedebeleid zijn Stichting Present, Humanitas, Cosbo, Barones, Gezinscoach, steunpunt Akkrum, Stichting Leergeld, Omtinkers, Houvast, Raad van Kerken en de gemeente Heerenveen. Tijdens de vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde. Vanaf 1 augustus 2018 is de gemeente Heerenveen lid geworden van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Heerenveen is de tweede gemeente van Friesland die dit voor elkaar heeft gekregen. Je wordt pas lid van de NVVK wanneer je een uitgebreide inspectie doorstaat en dus kunt aantonen dat de aanpak van de schuldhulpverlening op orde is.
    De nieuwe flyers, formulieren en andere informatie die door de gemeente verspreid worden en bij de raad binnenkomen worden verdeeld over de verschillende kerkgenootschappen.

Ziekenhuis de Tjongerschans
In samenwerking met mevr. Myriam van der Vorst, geestelijk verzorger van het Humanistisch Verbond, en de raad heeft ds. Hoogterp de Kerstactie georganiseerd. Alle patiënten kregen op eerste Kerstdag een mooie kaart, voorzien van een sticker met goede wensen.

Interreligieus Contact
Vrijdag 26 januari was er een interreligieuze avond in de El Fath moskee met het thema: ’OFFEREN IS EEN FEEST’. Mevr. Masite Ersoy hield een heldere PowerPoint-presentatie over offeren. De eerste stelling die zij uitsprak was: “Het offerfeest gaat niet over het offeren van een dier, maar is in feite de bereidheid om te delen”.
Het was een goede avond, met voldoende mogelijkheid tot gesprekken.
Als gast was ook wethouder Jelle Zoetendal aanwezig. Hij schreef op facebook:
    ‘Ik was op bezoek bij de interreligieuze ontmoetingsavond in de El Fatah moskee. Een mooie       bijeenkomst waar dieper werd ingegaan op het offerfeest, het ontstaan ervan en hoe dit in         verschillende overtuigingen een plek heeft (of juist niet). Ontmoet een moslim, ontmoet een      christen en ontdek welke woorden zij delen. En dat laatste bleek veelvuldig het geval. Er          zijn veel verschillen, maar ook heel veel overeenkomsten. Een leuke, leerzame en gezellige      bijeenkomst! Georganiseerd door de Islamitische Verenigingen en de Raad van Kerken                Heerenveen’.
In samenwerking met Kleurrijk Fryslân was er op 27 juli een avond bij het Apostolisch Genootschap met de spreker Bart Brandsma. Het onderwerp: ‘Vrede kun je leren.’
We zijn een paar keer bij elkaar geweest ter evaluatie en de voorbereiding van de Interreligieuze avond op 6 februari 2019.

 

Aldus vastgesteld op 11 april 2019

Brigitte Spierings  (voorzitter)                   Janneke van der Zee (secretaris)                                         

 Jaarverslag 2017


SAMENSTELLING

 

De Raad telt 15 leden. Uitgezonderd de voorzitter vertegenwoordigt elk lid een lidkerk. 

Vier kerken zijn vertegenwoordigd via een waarnemer. Namens de door de raad ingestelde liturgiecommissie neemt bij toerbeurt een vertegenwoordiger deel aan de vergaderingen. Volgens het Statuut kan elke deelnemende kerk of geloofsgemeenschap twee leden afvaardigen, van wie één ambtsdrager en één gemeentelid.

Afgevaardigden in het jaar 2017:
 Voorzitter                                   Mw. Brigitte Spierings
 Baptisten Gemeente                   Mw. Trees van der Veen
 Doopsgezinde Gemeente             Mw. Cobi van der Velde
 Protestantse wijkgemeente         Mw. Janny Witzenburg (bestuurslid), dhr.Peter Gerrits
 stopt in sept      Trinitas                                   Dhr. Harold Been volgt hem op,                                                                                                       Dhr. Homme de Jong ((penningmeester)                              Protestantse wijkgemeente          Mw. Aafke Jantje Annema, mw. Jeltje Boersma en                Heerenveen zuid                        Mw. Janneke van der Zee (secretaris)                                            HH. Petrus en Paulusparochie       Dhr. Paul Vrancken (vicevoorzitter)                                 Afgevaardigde van de pastores     Pastor Bouke van Brug                                                             van de Prot. Gem. Heerenveen                                                                                     Waarnemende kerken:                                                                                                     Ned.Geref. Kerk                          Dhr. Jan van Eck                                                                Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Dhr.Trienco Mosselaar                                                             Vrije Baptisten gemeente Elim     Ds. Jan van der Weg                                                     Apostolisch Genootschap              Mw. Debora Meester                                              


COMMISSIES


De  Liturgiecommissie van de Raad van Kerken bereidt de oecumenische diensten / bijeenkomsten voor. Zij bestaat uit: dhr. Jan van Eck van de Ned. Geref. Kerk, mw. Aria van Kalteren en dhr. Siep van der Zee van de Protestantse Gemeente. De Baptistengemeente wordt vertegenwoordigd door ds. Neli de Haan. In juni stopt dhr. Jan van Eck en mw. Johanna de Buck (Protestantse wijkgemeente Trinitas) neemt zijn plaats in. Tot onze spijt is de vacature voor de Rooms Katholieke Kerk nog steeds vacant.                                                                                                                   Commissie Contact moslims. De leden zijn: dhr. Dick Kleinhesselink, ds. Anne-Meta Kobes, dhr. Peter Gerrits en mw. Janneke van der Zee.                                                                                       Evensong – commissie met de leden: pastoor Jan Alferink, ds. Nel van den Briel, ds. Piet Nijssen, dhr. Gerben van der Veen en mw. Janneke van der Zee.                                                                   4 Mei – commissie met de leden dhr. Henri Reitsma, dhr. Jan Luth en dhr. en mw. Siep en Janneke van der Zee. 

OECUMENISCHE DIENSTEN EN BIJEENKOMSTEN


15/ 1 - 22/1- 2017 “Week van gebed voor de eenheid van Christenen”
Ds. P.J. de Buck (van de Prot. wijkgemeente Trinitas) had de algehele leiding van de dienst op 15 januari in Pniël. Het thema ‘JOUW HAND, MIJN GLIMLACH’ werd toegelicht door Ds. J. van der Weg ( Vrije Baptistengemeente), dhr. C. Engbers (Geref. Kerk Vrijgemaakt), ds. N. de Haan Baptistengemeente (Unie) en dhr. P. Vrancken (R.K. Kerk). Door de 5 voorgangers werden beeldende symbolen gebruikt en ondertussen werd er een indrukwekkende muur gebouwd en nadien gelukkig weer afgebroken. Muzikale medewerking van dhr. Jan Luth. 
De kerk van de Baptistengemeente was helemaal bezet en mede door de verscheidenheid van de symbolen en de toelichting daarop was het een indrukwekkende dienst. De meeste aanwezigen bleven napraten tijdens een kopje koffie/ thee.
Van maandag tot en met vrijdag waren er gebedsbijeenkomsten in andere kerken. Naar de pers is één gezamenlijk persbericht gegaan.

29 / 1 / 2017 Evensong in de Rooms Katholieke kerk.

Aan deze Evensong werkte de Ichthuscantorij uit Harlingen mee. Dit koor, dat onder leiding staat van Sjouke en Geke Bruining, heeft zich gespecialiseerd in Engelse koormuziek.
Bij de evaluatie sprak men zijn bewondering uit voor zowel de kwaliteit van het zingen als van het orgelspel. Voorganger ds. Piet Nijssen stelde het begrip ‘VOLHOUDEN’ bij de toelichting op de Bijbelgedeelten Exodus 17: 8-13 en Lucas 18: 1-8 centraal.
Helaas was het bezoekersaantal aan de lage kant. Oorzaken? Misschien de regen? Voetbal?

5 / 3 / 2017 Zangbijeenkomst.
Op deze eerste zondag van de 40- dagentijd was er in de Goede Herderkerk een zangbijeenkomst met het thema ‘OPMAAT NAAR PASEN’. Zangleider was dhr. John Verrijk. Medewerking werd verleend door het koor Perspectief, Yme van der Valk en diverse solisten. In de vergadering was men enthousiast door de gezongen liederen waardoor het lijdensverhaal van Jezus gevolgd kon worden van Witte Donderdag naar Goede Vrijdag en Stille Zaterdag naar Pasen.
De kerk was goed bezet en een groot aantal mensen bleef na deze mooie dienst gezellig napraten bij een kopje koffie/ thee.

9 / 4 / 2017 Palmpaastocht:                                                                                                         De Palmpaastocht op 9 april is, mede dank zij het zonnetje, goed verlopen. Dit jaar kwamen ook de kinderen uit de R.K.Kerk onder leiding van pater Charles Eba’a naar het gemeenteplein en de kinderen van Zuid arriveerden weer glunderend en zwaaiend met hun palmpaasstokken in de huifkar. Ds. Anna- Meta Kobes vertelde waarom we Palmpasen vieren en een Palmpaasstok maken. Daarna zongen we liedjes die op een keyboard begeleid werden door dhr. Frits Heidinga. Traditie getrouw zorgde dhr. Minne de Jong voor de versterking van het geluid.Al met al was het een half uurtje een gezellige, vrolijke drukte op het gemeenteplein. 

17 / 4 / 2017 De Paaszangdienst in de Rooms Katholieke kerk.

Paaszangdienst op Tweede Paasdag in de R.K. kerk was goed bezet. Thema WONDERWERELD. Ds. Anne-Meta Kobes verbaasde zich over de hoeveelheid wonderen die er te bedenken viel. De tweeling in de kinderwagen en de kinderen die met klei konden scheppen. Pro Rege speelde enthousiast en na de dienst mocht iedereen het wonder van de werkstukken, gemaakt door de kinderen bekijken. Het was een wonderlijk mooie dienst met een warm paasvuur.

 4 / 5 / 2017 Herdenkingsbijeenkomst in de kerk van de Doopsgezinde Kerk.                                 
De Vermaning was tijdens de herdenkingsbijeenkomst vol: zo’n 125 bezoekers. Het was een indrukwekkende bijeenkomst met het thema: ‘JE WEET NIET WAT JE ZIET’.
Fragmenten van een film van Theresienstadt werden nader bekeken op hun echtheid door de
Sprekers, de heren Henri Reitsma en Siep van der Zee.
De muzikale medewerking van Berthe Haringsma (fluit), Emily Diepeveen (piano) en Jenny Luth (viool) zorgde voor een passende omlijsting op hoog niveau.

14 / 5 / 2017 Cantatedienst in Trinitas                                                                                           In een Cantatedienst worden meestal Cantates uitgevoerd van Bach, maar dit keer was er een Psalmensymfonie door Gerben van der Veen gecomponeerd. Deze symfonie werd uitgevoerd door de C.O.V. Gloria Deo uit Drachten o.l.v. Gerben van der Veen. Verder was er medewerking van het Koper Kwintet Pro Rege uit Heerenveen, organist / pianist dhr. Pieter Pilon en Ben Brunt bas. Voorganger Ds. Nel van den Briel gaf mooie inleidingen op de verschillende Psalmen.                       De algemene opinie van de ongeveer 140 bezoekers: een mooie compositie en heel mooie uitvoering!

28 / 5 / 2017 Fryske Tsjinst in de Vermaning.                                                                    Foargonger ds. Pieter Post had een heldere ‘taspraak’ met het thema “DER IS IN GRINS..” Er werden mooie Friese liederen gezongen, begeleid door oargelist J.G. Koers. De kerk was helemaal bezet en tijdens het koffiedrinken na de dienst werden er lovende woorden geuit over de dienst in zijn geheel. 

24 / 9 / 2017 Vredeszangbijeenkomst in de Goede Herderkerk.
Hiervoor was geen zangleider uitgenodigd maar lag de leiding bij de liturgiecommissie zelf.
Tijdens deze bijeenkomst werd gewerkt met een thema uit de vredeskrant Pax:
“WAT VERBEELD JE JE?” Medewerking van het koor Cantemus (Baptistengemeente), aangevuld met de leden van de liturgiecommissie, onder leiding van ds. Neli de Haan en met begeleiding van Jan Luth op de piano. De gezongen liederen werden verbonden met teksten die een aanvulling zijn, of een nadere uitleg gaven. Allemaal in het kader van “de kracht van verbeelding”.
Ook nu bleek na de dienst dat er waardering was voor de bijeenkomst en van de uitnodiging voor koffie / thee werd dankbaar gebruik gemaakt.

26 / 11 / 2017 Evensong in de Rooms Katholieke kerk.
De cantate “Ich hatte viel Bekümmernis” van Johann Sebastian Bach heeft een bijzonder troostend karakter en past heel goed bij deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. In samenwerking met de liturgiegroep van de Protestantse gemeente Heerenveen werd er in deze dienst weer gelegenheid geboden om overleden dierbaren te gedenken.
De cantate werd uitgevoerd door Projectkoor Collegium Vocale Fryslân met als solisten Ginet Tuinder (sopraan) en Jeroen Helder (tenor). De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Barokorkest Florilegium Musicum. Het geheel staat onder leiding van Gerben van der Veen. Voorganger in deze dienst is pastoor Jan Alferink. Het was een bijzonder mooie muzikale dienst.


3 / 12 / 2017: Zangbijeenkomst in de Trinitas.
Het thema van deze zangbijeenkomst op de eerste zondag van advent was ‘DROMEN VAN LICHT’.
Zangleider was John Verrijk.
Mede door de opstelling van de stoelen in een cirkel was er sprake van een ‘warme’ dienst. In het midden van de cirkel stond een tafel, waarop men een aangestoken kaarsje kon zetten. De gekozen liederen werden met ondersteuning van Perspectief enthousiast meegezongen. Men kan met recht zeggen dat er sprake was van enthousiasme – met geestdrift vervuld.
Bij het weggaan kreeg men de tekst van het lied ‘Is een witte kerst nog wel te dromen‘.
Met een kopje koffie / thee was er nog een gezellig napraten in de hal.

26 / 12 / 2017 Kerstzangdienst in de Rooms Katholieke kerk.
Voorganger Pater Charles Eba`a legde op een speelse manier het thema van deze dienst ‘VERWONDERING’ uit. Het was een mooie dienst en Pro Rege speelde fantastisch en inspirerend. Tijdens de dienst zorgde pater Charles voor enkele verrassingen.
Bijvoorbeeld tijdens het lied ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’ liep de pater met de RvK- leden naar het stalletje en tijdens de zegen had de pater een paar vleugels op zijn rug bevestigd.
Mede door het miniconcert van Pro Rege na afloop was de dienst weer een feestelijk geheel.


 

VERGADERINGEN


De Raad vergadert op de tweede donderdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. In totaal kwam de Raad 10 maal bijeen, afwisselend in de vergaderlokaliteiten van de verschillende lidkerken. 
Als opening werden er verschillende artikelen, gebeden of een Bijbelgedeelte gebruikt om met elkaar in geloofsgesprek te komen. Enkele voorbeelden:
- Uit Oikomene met het thema ‘rituelen onderweg’ kwam de vergadering tot de conclusie dat rituelen zouden moeten aansluiten bij de huidige leefwereld.
- Ook uit Oikomene wordt de Gezamenlijke Verklaring bij de Reformatie voorgelezen. Een bemoedigend artikel over herstelwerkzaamheden tussen Protestant en Rooms Katholiek.
- Naar aanleiding van een gedeelte uit ‘Vasten, 40 dagen inspiratie’ volgt een gesprek over het bewust onthouden. De slotconclusie: ‘Sta eens even stil en kom tot inkeer’.
- Na het lezen van ‘Gebed in de Stille week voor Pasen‘ van Maria de Groot volgde een korte discussie over de betekenis / vorm van het gebed. Bij een overdaad aan woorden dringt een gelezen gebed nauwelijks tot je door en dan is het soms goed om de essentie te herhalen.
- Uit de “Vierklank” (informatieblad van de HH. Petrus en Paulusparochie) wordt het artikel ‘Bijbelse moeders’ onder de loep genomen. Kennen wij moeders / vrouwen die wij als voorbeeld kunnen nemen?
- Een gedeelte uit een nieuwsbrief van het Apostolisch Genootschap wordt voorgelezen, waar in het bijzonder aandacht gevraagd wordt voor verbinding, het oefenen in wij.
- Naar aanleiding van “Tafels van hoop” (maaltijden organiseren met vluchtelingen) van de projectgroep Vluchtelingen worden enkele opmerkingen gemaakt: Ouderen hebben meer moeite om de taal te leren / Je zult eerst met elkaar kennis moeten maken voor er sprake is van vriendschap / Hoe geef je handen en voeten aan de behoefte om contacten te zoeken?

De sluiting van de vergaderingen werd roulerend verzorgd door één van de leden. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden, met gebed, gedicht enz.

De aanpassingen van de flyer die bedoeld is om meer bekendheid aan het werk van de raad te geven wordt in de januarivergadering goedgekeurd. De seizoenplanning wordt in de oktober vergadering aangepast.

De septembervergadering was de startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen van de Raad van kerken Heerenveen, waarvoor ook de leden van de verschillende commissies uitgenodigd waren. Voor de opening las Brigitte een lied van hoop. Tijdens deze bijeenkomst stond een gezamenlijke maaltijd centraal. De commissieleden werden getrakteerd op een keur van gevarieerde gerechten, meegenomen door de leden van de RvK.
Het was min of meer een lopend buffet, zodat men de gelegenheid had om met elkaar kennis te maken. Tussen het eten door kregen de commissies gelegenheid om iets te vertellen van hun activiteiten. In totaal waren er 18 aanwezigen.

In de maartvergadering werden het financieel overzicht 2016 en de begroting 2017 goedgekeurd. De kas werd in februari gecontroleerd, de financiële administratie werd in orde bevonden en daarbij is décharge verleend aan het bestuur over het jaar 2016. In de vergadering van maart werd ook het jaarverslag besproken en goedgekeurd. Het jaarverslag en financieel overzicht werden naar de lidkerken en anderen verstuurd.

 

CONTACTEN

Lidkerken:

De goedgekeurde notulen worden maandelijks naar de kerken verzonden.

Op elke vergadering wordt een ‘Rondje langs de kerken’ gehouden, zodat niet alleen de leden, maar ook de lidkerken op de hoogte kunnen zijn van het wel en wee binnen de verschillende kerken. Algemene informatie of informatie over de verschillende activiteiten in de lidkerken wordt doorgegeven naar de verschillende kerkbladen. 

Ter ere van het vijfenzeventig jarig bestaan van de Baptisten Gemeente Heerenveen hebben een aantal leden van de raad op 20 maart een feestelijke maaltijd bijgewoond.

Om duidelijkheid rond elkaars identiteit te krijgen was op de junivergadering mw. Debora Meester, voorganger van het Apostolisch Genootschap Heerenveen, uitgenodigd.
Zij vertelde dat het doel van het Apostolisch Genootschap is om de boodschap van Jezus in het dagelijks leven gestalte te geven. Verder informeerde zij ons onder meer over de historie van het Apostolisch Genootschap, de structuur en over de gang van zaken tijdens de doop en de diensten.
In een tijd waarin religie steeds minder wordt en in de overtuiging dat er overeenkomsten zijn zodat wij elkaar kunnen ondersteunen, besluit de vergadering om het Apostolisch Genootschap uit te nodigen voor het waarnemend lidmaatschap. Deze uitnodiging wordt aanvaard en vanaf de septembervergadering is een vertegenwoordiger van het Apostolisch Genootschap aanwezig.

Aan het Pastoresontbijt op 5 april hebben 14 pastores deelgenomen en burgemeester Van der Zwan was daarbij als gast aanwezig. Elk jaar zijn er weer nieuwe gezichten, daarom was er na het welkom en de opening door Brigitte een voorstellingsrondje. Met daarbij de vraag om iets te vertellen hoe je in je werk met de burgerlijke gemeente in contact komt.                                         Er worden ervaringen vanuit andere plaatsen ingebracht over de samenwerking tussen de burgerlijke gemeente en kerken. De burgemeester vraagt om een vervolgbespreking en wil initiatief nemen om de contacten te intensiveren. Ook acties in verband met het rampenplan moeten worden geüpdatet. Het was een waardevolle bijeenkomst. Iedereen was enthousiast over genoemde vervolgbespreking.

Stichting Kerstnacht Heerenveen:
De RvK is actief betrokken bij de organisatie van de Kerstnachtdienst op 24 december in Sportstad, omdat zij het gevoel heeft dat de stichting een hiaat opvult in de diensten/ bijeenkomsten van de Raad zelf. Op de viering in Sportstad wordt over het algemeen positief gereageerd.
www.kerstnachtheerenveen.nl

Raad van Kerken in Nederland:
De E-flits, de maandelijkse info van de RvK in Nederland, komt per e-mail, is overzichtelijk en wordt in zijn geheel op de agenda gezet. Op die manier kunnen bepaalde zaken waarvoor men belangstelling heeft, aan de orde komen.
Van het aangereikte materiaal voor de Week van Gebed wordt gebruik gemaakt en voor overige informatie wordt de site geregeld bekeken en het Oecumenisch Bulletin gelezen.
Op 23 januari was er een bijeenkomst waarin Herman van Rompuy gesprekspartner was bij de interreligieuze groep ‘In Vrijheid Verbonden’, waarin naast de Raad ook vertegenwoordigers vanuit het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme meedoen. Op deze bijeenkomst was het thema ‘Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa’ waarbij het ging over de waarden en de samenhang in Europees verband.
Dhr. Paul Vrancken bezocht dit congres en vertelde dat de sterk uiteenlopende kerkgenootschappen duidelijk aangaven dat samenwerken steeds meer gewenst is.
De folder met de oproep voor een financiële bijdrage voor de Raad van Kerken in Nederland is gedownload en doorgestuurd naar de aangesloten kerken.

Raad van Kerken in Friesland:
Jaarverslag, persberichten en andere informatie worden op de vergadering besproken en eventueel doorgestuurd naar de lidkerken.
Op 3 april zijn een aantal leden naar de jaarvergadering van de Raad van Kerken Fryslân geweest. De vergadering vond plaats in een tot R.K. kerk verbouwde boerderij in Oosterwolde. Voor de pauze waren er twee inleidingen: voorzitter dominee Margarithe Veen over Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede en dhr. Rink de Vries van de Arme Kant van Fryslân over preventie en aanpak van de binnenlandse armoedeproblemen. Na deze twee inleidingen deden verschillende plaatselijke raden verslag van hun activiteiten. Het was een zinvolle, inspirerend bijeenkomst.

Steunpunt ‘De Barones’:

Dit is een vereniging die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. De Raad is lid van deze vereniging, die tot nu toe alleen met vrijwilligers werkt.
Op 13 maart was er een ledenvergadering met als belangrijk agendapunt een betaalde coördinator.
De gemeente heeft het aanbod gedaan om subsidie beschikbaar te stellen voor een betaalde coördinator. Reden om een betaalde kracht aan te stellen is o.a. de waarborging van de continuïteit. Het werkgeverschap van de betaalde kracht zou via Caleidoscoop moeten lopen. De leden maakten zich zorgen over de toekomstige zelfstandigheid, kwaliteit en laagdrempeligheid van de Barones. Idee was daarom om bij de sollicitatie procedure de volgende zinsnede op te nemen in de vacature: “De coördinator onderschrijft de doelstelling van het beleidsplan zoals vastgesteld door het bestuur”. Eind april is via een sollicitatieprocedure gekozen voor Bart Koet.
Tijdens ledenvergadering op 30 oktober is o.a. de structuur van De Barones een punt van aandacht. Er is sprake van opheffing van de vereniging. Eigenlijk neemt Caleidoscoop de rol over van het huidige bestuur. Niettemin zijn de huidige leden (en als afgeleide daarvan het huidige bestuur) nog steeds belangstellend c.q. bezorgd over de continuïteit en onafhankelijkheid van de Barones. Om te borgen dat Caleidoscoop de goede dingen bewaart van de Barones, wil men dat ze akkoord gaat met het beleidsplan. Pas dan kunnen de leden met gerust hart de vereniging opheffen (bij notaris) en treedt dus ook het huidige bestuur af. Het concept beleidsplan wordt doorgenomen. Er zullen enkele ingebrachte punten betreffende de onafhankelijkheid (eigen faciliteit, adviesgroep en financiering) aangepast worden.


Burgerlijke Gemeente Heerenveen:
    7 juni was er een bijeenkomst in het gemeentehuis waar de burgemeester Tjeerd van der Zwan en ds. Pieterjan de Buck, mw. Brigitte Spiering en mw. Janneke van der Zee aanwezig waren. Er werd begonnen met de uitwisseling van contacten die er zijn, zoals Regiegroep Armoedebeleid, met veiligheidsdeskundige Adriaan Dillema enz.
Als vervolg op deze bijeenkomst zal vanuit de gemeente een uitnodiging komen voor een overleg tussen de burgemeester, de wethouder Hans Broekhuizen (portefeuille zorg) en de voorgangers van zowel de christelijke kerken als de moskeeën. Binnen de RvK wordt bekeken wie er bij zouden moeten zijn, eventueel ook vertegenwoordigers van diaconieën. Onderwerpen o.a. Sociale kaart gemeente Heerenveen, vervolg-ontwikkelingen in de zorg en contacten in geval van crisissituaties.
    Omdat de 4 mei herdenkingsbijeenkomst een aangelegenheid voor alle inwoners van Heerenveen is, ondersteunt de burgerlijke gemeente de raad financieel en met de p.r. 
    Participatieraad: De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Mw. Cobie Aandewiel is onze contactpersoon zodat wij aan de ene kant op de hoogte gehouden worden van en betrokken worden bij de taken van de gemeente Heerenveen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. Aan de andere kant kunnen wij als Raad van Kerken signalen, die kerkleden opvangen op het gebied van de gebruikers van sociale voorzieningen, doorgeven. Op 9 februari was overleg van een aantal leden van de Raad van Kerken en afgevaardigden van de Participatieraad. Dhr. Johan Mintjes, mw. Coby Aandewiel en dhr. Gosse Spiekhout uit de Participatieraad zitten in de werkgroep ‘Werk & Inkomen’ en de werkgroep ‘Voorzieningen’. Beide organisaties vonden het een nuttig gesprek waarin ideeën en kennis zijn uitgewisseld. www.participatieraadheerenveen.nl

Regiegroep Armoedebeleid:
Mw. Janny Witzenburg en mw. Jeltje Boersma zijn namens de Raad van Kerken afgevaardigden naar de Regiegroep Armoedebeleid. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minimagezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebestrijding.
Deelnemende organisaties aan de Regiegroep Armoedebeleid zijn Stichting Present, Humanitas, Cosbo, Barones, Gezinscoach, steunpunt Akkrum, Stichting Leergeld, Omtinkers, Houvast, Raad van Kerken en de gemeente Heerenveen. Tijdens de vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals een Moaie Dei en het budgetbeheer. Dit gaat naar Budget Adviesbureau Deventer omdat is gebleken dat gebruikmakers van budgetbeheer soms na een aantal jaren verhoging van schuld hebben i.p.v. daling.
De nieuwe flyers, formulieren en andere informatie die door de gemeente verspreid worden en bij de raad binnenkomen worden verdeeld over de verschillende kerkgenootschappen.

Ziekenhuis de Tjongerschans:
In samenwerking met mw. Myriam van der Vorst, geestelijk verzorger van het Humanistisch Verbond, en de raad heeft ds. Hoogterp de Kerstactie georganiseerd. Alle patiënten kregen op eerste Kerstdag een mooie kaart, voorzien van een sticker.

Contact Islamitische Verenigingen in Heerenveen:                                                                        Wij zijn het afgelopen jaar zo’n vier keer bij elkaar geweest. De eerste keer in februari in de Turkse moskee om de bijeenkomst in Trinitas te evalueren. Dit gaf voldoende motivatie om door te gaan met het ontmoeten van elkaar. Maar wat gaan we doen? Op 27 mei begint de Ramadan en dhr. Ali Ouahim stelt voor om een gezamenlijke Iftar maaltijd te houden in de El Fath moskee. Het was een gezellige boel en de lokalen waren tot de laatste stoel bezet. Ondanks het tijdstip (eind juni) was het al donker toen we weer naar huis gingen onder strenge vermaning van voorzitter Ali, die ons opriep vooral rustig te zijn op straat.                                                                                            De twee volgende vergaderingen waren ter voorbereiding van een bijeenkomst in de El Fath moskee in januari 2018. Tijdens de eerste vergadering kwamen we niet veel verder dan het uitwisselen van informatie over het moeizame proces om vrijwilligers te trekken. De tweede vergadering was effectief en de bijeenkomst in 2018 rond ‘OFFEREN IS EEN FEEST’ werd grondig in de steigers gezet.                                                                                                                            Er is een aantal groeten voor het begin en het einde van de Ramadan verstuurd.

 

 

    De Raad van Kerken Heerenveen is een samen werkingsverband  van kerken en christelijke geloofsgemeenschappen. Gezamenlijke kern is het geloof in God  wiens heil zichtbaar is geworden in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. Van Hem getuigen met woord en daad zien wij als onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.  

    Naast de dialoog en de verbondenheid tussen de diverse kerken en andere christelijke geloofs­gemeenschappen zoeken en bevorderen wij ook het gesprek met andere religies.

 

    Door middel van gezamenlijke initiatieven wil de Raad een bijdrage leveren aan het leefbaarder maken van de samenleving en aan het welzijn van mensen, in het bijzonder wanneer hen onrecht wordt aangedaan.

 

 

 
Comments