Jaarverslag 2013

De Raad telt 14 leden. Uitgezonderd de voorzitter vertegenwoordigt elk lid een lidkerk. 
Een kerk is vertegenwoordigd via een waarnemer. Het parochiebestuur vaardigt bij toerbeurt een vertegenwoordiger af. Dit is ook het geval bij de door de raad ingestelde liturgiecommissie. Volgens de statuten kan elke deelnemende kerk twee leden afvaardigen, een ambtsdrager en een gemeentelid. De Raad kwam 8 maal bijeen, afwisselend in de vergader- lokaliteiten van de verschillende lidkerken. 
Afgevaardigden in het jaar 2013: 
Voorzitter                                        Dhr. Jan Veling
Baptisten Gemeente                         Mw. Trees van der Veen
Doopsgezinde Gemeente                  Mw. Cobi van der Velde en Mw. Tineke Bokma
Protestantse wijkgemeente              Mw. Margreet Kersloot stopt in 
januari,
       Heerenveen                              Mw. Janny Spruyt volgt haar op

                                                       D
hr. Joon Veenstra / Mw. Janny Witzenburg (bestuurslid)
(en Oecumenische Basisgroep)          Dhr. Fred Boxman (penningmeester)
Protestantse wijkgemeente              Mw. Aafke Jantje Annema
      Heerenveen zuid                        Mw. Janneke van der Zee (secretaris) 

Rooms Katholieke Kerk                     
Lid van het parochiebestuur (roulerend) 
Afgevaardigde van de pastores         Pastor Bouke van Brug stopt in oktober
     van de Prot. Gem. Heerenveen  
Waarnemend lid: 
Ned. Geref. Kerk                              Dhr. Jan van Eck
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Liturgiecommissie Leden van de commissie rouleren.

Er zijn een aantal commissies met speciale taken:
-     De Liturgiecommissie van de Raad van Kerken bereidt de oecumenische diensten / bijeenkomsten voor. Zij bestaat uit: dhr. Jan van Eck van de Ned. Geref. Kerk, mw. Rixt Adema en mw. Carla Loor (vertrekt in september). Laatstgenoemde personen zijn lid van de Protestantse Gemeente. De Rooms Katholieke Kerk is vertegenwoordigd door mw. Regina Hoekstra en de Baptistengemeente door ds. Neli de Haan.
-     Commissie Contact moslims. De leden zijn: dhr. Dick Kleinhesselink,  ds. Nelvan den Briel en 
mw. Janneke van der Zee
-     Evensong – commissie met de leden: pastoor Jan Alferink, ds. Nel van den Briel, ds. Piet Nijssen, dhr. G. van der Veen en mw. Janneke van der Zee.
- 4 Mei – commissie met de vaste leden dhr. en mw. Siep en Janneke van der Zee.

Afgevaardigde naar de “De Barones” is dhr. Gert de Wilde, naar de Regiegroep Armoedebeleid mw. Janny Witzenburg en naar de Participatieraad dhr. Bart Kok.

Contactpersoon voor de Heerenveense Courant is mw. Jannie Rozema. 

                           OECUMENISCHE DIENSTEN EN BIJEENKOMSTEN

20/ 1  - 25/1- 2013 “Week van gebed voor de eenheid van Christenen” 

In Heerenveen werd de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken Heerenveen en door de Gebedswerkgroep Heerenveen. De week startte  met een oecumenische dienst op zondag 20 januari in Pniël. In plaats van een overdenking gaven vier verschillende voorgangers (B. van Brug- PKN, J. Bosman- R.K. kerk, H. Zijlstra- Pinkstergemeente, Jan van der Weg – Vrije Baptisten gemeente) een toelichting bij het meegebrachte symbool. Dit symbool was gekozen naar aanleiding van het thema:’WANDELEN MET GOD’. De samenzang werd begeleid door dhr. Jan Luth. De kerk van de Baptisten gemeente was goed bezet en mede door de verschillende voorgangers was het een indrukwekkende dienst. Ook door de gezongen liederen en het samen napraten tijdens een kopje koffie/ thee was er een gevoel van eenheid waarneembaar.                   Van maandag tot en met vrijdag waren er gebedsbijeenkomsten in andere kerken. Naar de pers is één gezamenlijk persbericht gegaan.

17/ 2 / 2013: Zangbijeenkomst “Heerenveen zingt” in de Doopsgezinde kerk.
Op deze eerste zondag in de veertigdagentijd was gekozen voor het thema: ‘ALS JE HEM ZOEKT ZUL JE HEM VINDEN’. De zangleider was dhr. Albert Koekoek. Het was een echte sing-inn met veel mooie liederen, die begeleid werden door de heren Fedde Tuinstra (orgel) en Sipko Feikens (trombone). De ongeveer 60 bezoekers praatten gezellig na tijdens een kopje koffie / thee

24 / 3 / 2013 : Palmpaastocht:
De palmpaastocht werd vanwege de kou en harde wind in goed overleg met de leiders van de kindernevendiensten afgeblazen. De haantjes werden verdeeld over de verschillende kerken, zodat men binnenskerks het feest van Palmpasen kon vieren.

24 / 3 / 2013: Cantatedienst in de R.K. kerk. 
Tijdens deze dienst stond de cantate ‘HIMMELSKÖNIG SEI WILKOMMEN’ centraal. 
Uitvoerenden van deze cantate waren: Projectkoor Collegium Vocale Fryslân, Luthers Bach Ensemble m.m.v. Erik Bosgraaf – blokfluit en de solisten: Netty Otter, Jeroen Helder en Ben Brunt. Het geheel stond o.l.v. Gerben van der Veen. 
De dienst was een bijzonder harmonieus geheel. Prachtig ensemble en het projectkoor zong mooi. Pastoor Jan Alferink had een goede inleiding op de cantate en de opkomst was hoog. Kortom: het was een geweldige dienst.  

1 / 4 / 2013: Paaszangdienst:
Deze oecumenische zangdienst op Tweede Paasdag in Trinitas had als thema: Wie zoek je?’ De voorganger ds. Jan van der Veen ging op een ontspannen manier de dienst voor. De kinderen mochten verstopte paaseitjes op het podium zoeken. Pro Rege o.l.v. dhr. Siemen Hoekstra speelde enthousiast en had twee goede solisten op koperinstrumenten. Het bezoekersaantal wordt geschat op zo’n 300 mensen. 

21 / 4 / 2013 Evensong
Omdat deze Evensong kort op de Cantatedienst van 24 maart viel en het moeilijk was om een cantorij / koor te vinden is besloten om met een Dubbelkwartet o.l.v. dhr. Gerben van der Veen deze Evensong in de Kapelle te houden. Het harmonium werd bespeeld door dhr. Fedde Tuinstra en voorganger was ds. Nel van den Briel. Ondanks de uitgedunde situatie was het een goede Evensong en zijn er veel enthousiaste reacties binnengekomen. Het was een sfeervolle bijeenkomst. De liturgie was min of meer aangepast bij de soberheid van de Kapelle. 

4 / 5 / 2013: Herdenkingsbijeenkomst: 
Omdat de kerk aan de Fok gesloten is, was de Vermaning van de Doopsgezinde gemeente dit keer als locatie gekozen. Het thema van deze bijeenkomst ‘NACHT, DAGERAAD, DAG’ was gekozen aan de hand van de gelijknamige boeken van de schrijver dhr. Eli Wiesel. De sprekers, de heren Jan Luth, Henri Reitsma en Siep van der Zee,hadden zich elk toegespitst op een gedeelte van één dezer boeken. Dhr. Piet Hullegie sprak een verbindende tekst. Dhr. Jan Luth zorgde voor de muzikale omlijsting. Reacties van degenen die geweest zijn: Goed, mooi. Pittig, maar dat wat gezegd is werd toegankelijk gebracht. Het werd heel duidelijk hoe traumatische ervaringen je hele leven lang kunnen blijven doorwerken en zelfs je leven kunnen verwoesten. Dat aspect was duidelijk en hoefde verder geen commentaar.
Ook en in het bijzonder werd de meegegeven boodschap zeer gewaardeerd. 


2 / 6 / 2013 Fryske Tsjinst yn de Goede Herder-tsjerke. Foargonger ds. Piet Nijssen, oargelist dhr. Jan de Jong. Het thema was ‘BETROUBERE FEINT’.
Ds. Piet Nijssen sprak niet alleen gaaf Fries, maar gaf ook een nieuwe kijk op het verhaal van de talenten. De mooi gekozen liederen werden enthousiast meegezongen. De meeste bezoekers bleven gezellig na voor een kopje koffie/ thee.
Omdat een Friese dienst in Heerenveen vrij uniek is, wordt besloten om voor het volgend jaar weer een Friese dienst te plannen.

15 / 9 / 2013: Zangbijeenkomst “Heerenveen zingt” in Trinitas.
Onder leiding van de zangleider dhr. Albert Koekoek werd het een bijzondere viering waarin vooral de kracht lag in de mix van het geheel: Liederen uit verschillende liedbundels, verschillende muziekvormen (samenzang, afwisseling voorzang/ samenzang, solo en koor, piano / bas en drum begeleiding) en canons.
Er was interactie op meerdere momenten en het eindigen in een kring waarbij we in verbondenheid aan het zingen waren, was indrukwekkend. Na afloop werden veel emotionele en enthousiaste reacties gehoord. De ontmoeting tijdens een kopje koffie/ thee was een goede afsluiting van deze bijeenkomst.

6 / 10 / 2013 Evensong. Medewerking werd verleend door Ichtuscantorij Harlingen o.l.v. mw. Geke Bruining en dhr. Sjouke Bruining op het orgel.
Voorganger ds. Piet Nijssen had een mooie inleiding op de lezingen en er was gekozen voor goed mee te zingen liederen. Het was een goed samenhangend geheel.

1 / 12 / 2013: Zangbijeenkomst: “Heerenveen zingt”:
Deze bijeenkomst in de Goede Herderkerk had het thema: ‘KOSTBAAR LICHT.’
Het was een bijzondere adventszangbijeenkomst, mede door de medewerking van het gelegenheidskoor . Dit koor bestond voor het merendeel uit de leden van de liturgiecommissie o.l.v. dhr. Jan Luth. Organist was dhr. Wim Boersma, mw. Hilde Busstra- Boersma en mw. Else Goossensen- Bredemeijer completeerden met respectievelijk fluit en viool de muzikale bijeenkomst. De liturgiecommissie geeft aan van het samen zingen en de voorbereiding ervan, erg genoten hebben. Het was een echte zangbijeenkomst en het kopje koffie/ thee was goed voor de kelen en een gesprekje.

26 / 12 / 2013 Kerstzangdienst:
Op deze dienst in de Rooms Katholieke kerk werd erg positief gereageerd. Het thema ‘IN HET LICHT VAN DE VADER’ werd door ds. Siebe Sijtsema in een korte maar krachtige overdenking toegelicht. Een groot aantal kinderen was op de trappen van het podium ondertussen druk bezig met een kleurplaat. Pro Rege o.l.v. dhr. Jan de Haan speelde goed en er waren mooie liederen, die door de volle kerk van harte mee werden gezongen. Al met al een was het een feestelijke zangdienst. 

                                             UIT DE VERGADERING

Als opening werden er verschillende artikelen, gebed of een Bijbelgedeelte gebruikt om met elkaar in geloofsgesprek te komen. Enkele voorbeelden: 

- Aandacht voor het thema van de week van gebed voor de eenheid ‘WANDELEN MET GOD’. Eenheid is niet alleen gezamenlijk belijden, maar ook samen doen. We hebben een gezamenlijke opdracht.
- Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad van Kerken in Nederland sprak Olav Tveit, secretaris- generaal van de Wereldraad van Kerken over oecumenische uitdagingen in de komende jaren. De RvK Heerenveen is een klein onderdeel van de Wereldraad, die actief is in 150 landen en ruim 400 miljoen leden heeft. Er gebeurt wereldwijd heel veel.
Er is een toenemende mate van samenwerking in gescheiden organisaties van kerkelijke en niet- kerkelijke aard. In de omgang met religies is het vooral zinvol om te kijken naar de gezamenlijke problemen en om de zeven jaar is er een assemblee van de Wereldraad: in november 2013 werd de tiende in Busan gehouden. Het thema is: ‘God van leven, leid ons in gerechtigheid en vrede’.
- N.a.v. dit thema wordt besproken Micha 6:8 “Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat
 goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God”. Soms hebben we het zo druk met van alles en nog wat. De aanwezigen gaan hier verschillend mee om , maar het is altijd goed om overal de tijd voor te nemen. Tijdens een andere vergadering werd gevraagd om een korte impressie van de woorden gerechtigheid en vrede. Gerechtigheid is recht doen, eerlijkheid, tijd voor woord en wederwoord, tegen uitsluiting. Vrede is niet alleen geen oorlog, maar ook respect voor alles en iedereen. In Heerenveen zou je kunnen zeggen dat er geen gerechtigheid is door verschil van inkomen, waardoor een Voedselbank / Barones nodig is. Soms slechte communicatie door bureaucratie. Zo lang nog niet alles in harmonie gebeurt, is er geen echte vrede. In het document “De Kerk. Naar een Gemeenschappelijke Visie” worden de woorden ”Uw wil geschiede” genoemd. Met de vraag: ”Hoe weten we dat?” komen we tot een gesprek dat de voorzitter afsluit met de woorden: “Ook als Raad van Kerken Heerenveen moeten we kritisch naar onszelf kijken en kunnen we ons afvragen of we bezig zijn met de wil van God ”.
- Aanleiding van de bijeenkomst van de achterban van de Participatieraad (diaconie) is een reden om na te denken over de woorden “bron en roeping”. Het geloof roept op om te trachten voor ieder een bewoonbare wereld dichterbij te brengen, te beginnen in Heerenveen en omgeving. Daarbij is het belangrijk dat de burgerlijke gemeente en de kerken elkaar op de hoogte houden van de problematiek van de sociale zekerheden.
- Vluchtelingenwerk. Omdat Janny Spruyt als vrijwilliger actief is bij Vluchtelingenwerk Heerenveen (VW) kan zij ons informeren over hetgeen zich op dit terrein afspeelt in Heerenveen. Bij een voorlopige status heeft de gemeente de plicht om te zorgen voor huisvesting. Met ingang van 2013 stelt de Inburgeringswet nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringstraject. Dat is complex: net nieuw in hun gemeente, de Nederlands taal nog niet machtig en onbekend met de rechten en plichten hier. VW adviseert vluchtelingen om al meteen na aankomst in het AZC de taaltrajecten van Stichting Vluchtelingenwerk te gaan volgen. Aansluitend daarop wordt begeleiding op maat aangeboden in de vorm van individuele trajecten en/ of groepslessen gegeven door vrijwilligers. In Heerenveen ligt het aantal aanvragen dit jaar een stuk lager als voorgaande jaren. Er zijn tot nu toe 4 gezinsherenigingen geweest. Dit betreft 4 echtgenotes en 16 kinderen. Er komen nog wel gezinnen binnen dit jaar, maar minder grote aantallen dan in het verleden.
Bij Vluchtelingenwerk werken vrijwilligers maatschappelijke begeleiding, taalvrijwilligers en stagiaires. ± 40 bij elkaar.

Om overzicht te krijgen waar we mee bezig zijn en wat onze aandacht moet krijgen wordt in de januarivergadering de jaarplanning doorgenomen.

De septembervergadering was een bijzondere bijeenkomst. Leden van de Liturgiecommissie,
Evensongcommissie, de Commissie Contact Moslims, de 4 mei- commissie en de afgevaardigden naar de Participatieraad en De Barones waren uitgenodigd, om hen tijdens een hapje en drankje de gelegenheid te geven met de raad van gedachten te wisselen over hun activiteiten.

De sluiting van de vergaderingen wordt roulerend verzorgd door één van de leden. 

                            JAARVERSLAG / FINANCIEEL OVERZICHT

In de maartvergadering worden het financieel overzicht 2012 en de begroting 2013 goedgekeurd. De kas is in maart gecontroleerd, de financiële administratie is in orde bevonden en daarbij is décharge verleend over het jaar 2012. In de maartvergadering wordt ook het jaarverslag van 2012 goedgekeurd.
Beide worden naar de lidkerken en anderen verzonden.

                                                CONTACTEN

Lidkerken:
De goedgekeurde notulen worden maandelijks naar de kerken verzonden.
Op elke vergadering wordt een ‘rondje langs de kerken’ gehouden, zodat niet alleen de leden, maar ook de lidkerken op de hoogte kunnen zijn van het wel en wee binnen de verschillende kerken.
Algemene informatie of informatie over de verschillende activiteiten in de lidkerken worden doorgegeven naar de verschillende kerkbladen.
Er is gebruik gemaakt van de uitnodiging om de dienst op 27 oktober, waar ds. Gerben Hoogterp werd verbonden aan de Protestantse gemeente Heerenveen, bij te wonen.
Niet lidkerken:
- Er is overleg geweest met de ‘gebedswerkgroep Heerenveen’ van de Vrijgemaakte Kerk, Ned. Geref. Kerk, Christengemeente De Weg, Pinkstergemeente en de Vrije Baptistengemeente. Er is afgesproken om elkaar te informeren over elkaars activiteiten tijdens de ‘Week van gebed voor de eenheid’ (die jaarlijks in januari plaatsvindt) en een gezamenlijk persbericht rond te sturen.

Pastores:
In 2013 waren er twee “pastores- ontbijten”, op 6 juni en 17 oktober in ’t Skûtsje van de R.K. kerk. Het merendeel van de voorgangers van de plaats Heerenveen gaven aan de uitnodiging gehoor. Het doel van dit ontbijt is om met elk kennis te maken, het delen van ervaringen en uitwisseling van ideeën.
Op 6 juni werd er na de persoonlijke kennismakingsronde gevraagd om aan te geven waaruit men zijn / haar inspiratie haalt en welk aspect van het werk in het bijzonder voldoening geeft. Daarna kwam het thema “hoe kunnen en willen we als kerken/ gemeenten apart of gezamenlijk naar buiten treden”aan de orde. Dit thema werd ingeleid door dhr. Jan Wols, afgevaardigde van Projectgroep MEER. Het werd duidelijk dat het draagvlak voor de gekozen opzet beperkt is. De RvK is daarom van mening dat kerken/ gemeenten zelf moeten beslissen of zij zich willen aansluiten bij de projectgroep, maar we blijven elkaar hierover wel informeren. Er wordt positief gereageerd op de vraag of het overleg in deze vorm voor herhaling vatbaar is. Daarom wordt afgesproken om in oktober weer een pastores- ontbijt te organiseren. De deelnemers kunnen zelf van te voren aangeven welke zaken zij aan de orde willen stellen.
Ook het tweede pastoresontbijt op 17 oktober was zeer geslaagd. Pastoor Anton de Vries leidde een gedachtenwisseling in over “Nieuwe wegen van geloven” aan de hand van een verhaal daarover van prof. dr. Roel Kuiper. De strekking van het verhaal was: ophouden om binnen kerken jezelf in de put te praten; er gebeuren immers veel positieve dingen. Zo is het informele circuit van geloofsoverdracht sterker dan ooit. Het geloof is niet verdwenen maar zoekt andere wegen onder veranderende omstandigheden. Ook deelde dominee Henk Klein Nagelvoort iets over zijn wens om in Heerenveen te komen tot een structureel “vredesgebed”
Stichting Kerstnacht Heerenveen:
De RvK is actief betrokken bij de organisatie van de Kerstnachtdienst op 24 december in Sportstad, omdat zij het gevoel heeft dat de stichting een hiaat opvult van de diensten/ bijeenkomsten van de Raad zelf. Op de viering in Sportstad wordt over het algemeen positief gereageerd. (www.kerstnachtheerenveen.nl)
Raad van Kerken in Nederland:
De E-flits, de maandelijkse info van de
RvK in Ned. per e-mail, is overzichtelijk en wordt in zijn geheel op de agenda gezet. Op die manier kunnen bepaalde zaken waarvoor men belangstelling heeft, aan de orde komen. Het gebed aangereikt door het Contactorgaan moslims en Overheid, Raad van Kerken in Nederland, Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap en het Nederlands Verbond van progressief Jodendom wordt gebruikt als sluiting van een vergadering. Aanleiding van dit gebed vormen de zorgelijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Ook slavernij komt aan de orde. De vergadering meent dat er ook nu nog sprake is van slavernij. Als voorbeeld wordt gegeven, dat het bekend is dat een vluchteling in slechte omstandigheden in de keuken van een Chinees restaurant werkt. Uit het Oecumenisch Bulletin worden enkele zaken tijdens de vergadering toegelicht, zodat de leden iets weten van wat de landelijke raad bezig houdt. Daarbij denken we aan slavernij, stagiaires. In een aantal kerken zijn stagiaires actief , bv. in het jeugdwerk. Ook het Aanloophuis heeft stagiaires. In de Ned. Geref. Kerk lopen degenen die belijdenis gedaan hebben stage in de eigen kerk, bv. meelopen met de Commissie van Beheer. 
Raad van Kerken in Friesland:
:
Helaas waren de leden van de Raad van Kerken Heerenveen verhinderd naar de jaarvergadering te gaan. In april ontvingen we het digitale jaarverslag, waarin het wat en wie de Raad van Kerken in Friesland is. 
Raad van Kerken in Zeeland heeft het voornemen om in 2015 een Zeeuwse Kerkendag te organiseren. Zij is benieuwd naar de ervaringen en het aantal deelnemers van de Friese Kerkendag. We hebben de punten van de evaluatievergadering, die hen van dienst kunnen zijn, toegezonden. 
Classis Oost Groningen organiseert op zaterdag 8 juni een kerkendag en de vraag om info van onze Kerkendag in 2012 Heerenveen is naar hen toegestuurd.
Steunpunt “De Barones” is een vereniging die als doel heeft een steunpunt te zijn, waar uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima met hun vragen betreffende uitkeringen, schuldhulpvragen, belasting, enz. terecht kunnen. Afgevaardigde namens de Raad van Kerken is Gert de Wilde. Hij heeft tijdens de septemberbijeenkomst de activiteiten van De Barones toegelicht. Het aantal hulpvragen was in 2013 zo’n 2100 en de verwachting is dat het komend jaar dit door de veranderingen in de wetgeving ook zal toenemen. Er is een team van 18 vrijwilligers, die elk hun eigen specialiteit hebben, bv. hulp bij invullen van belastingformulier.
De Raad van Kerken, het COSBO, de ABVAKABO en de FNV Bondgenoten zijn de leden van de vereniging de Barones en hebben dit jaar drie maal een ledenvergadering gehad, waar aandacht was voor de samenstelling van het bestuur en het vaststellen van de taakverdeling van het bestuur en de vrijwilligers. Twee leden van de raad hebben de financiën gecontroleerd en daarbij is decharge verleend.
Een enkele keer wordt bij een vraag om acute financiële hulp deze geboden door de lidkerken.
www.de-barones.com
Burgerlijke Gemeente:
-     Participatieraad: De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Heerenveen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en het leerlingenvervoer. De Participatieraad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. Dhr. Bart Kok heeft zitting in de PP raad op voordracht van de RvK. Hij vertelt hoe belangrijk het is om signalen met betrekking tot de dienstverlening van de gemeente te krijgen. Dit ter onderbouwing van argumenten en adviezen naar de gemeente toe.
Op 25 maart is een bijeenkomst geweest met diakenen uit de verschillende kerken van de gemeente Heerenveen. Bart vertelde over de veranderingen in het WMO beleid, Marijke Dun en Saskia van der Sluis (beide ambtenaren van de Dienst Visie &Regie van de afdeling Samenleving van de gemeente Heerenveen) vertelden iets over de nieuwe voorstellen armoedebeleid en schuldhulpverlening en het maatjesproject. Ook De Barones en de Voedselbank hebben iets verteld over hun activiteiten.
www.participatieraadheerenveen.nl.
    Omdat de 4 mei herdenkingsbijeenkomst een aangelegenheid voor alle inwoners van
Heerenveen is, ondersteunt de burgerlijke gemeente de raad financieel en met de p.r.
    Drie leden van de raad, die min of meer te maken hebben gehad met wethouder dhr. Lykele Buwalda, zijn naar zijn afscheidsreceptie in Thialf geweest om hem te bedanken voor zijn betrokkenheid bij de Raad van Kerken.
    Janny Witzenburg woont namens de RvK de vergaderingen van de Regiegroep Armoedebeleid bij. Dit is een regiegroep die onder verantwoording van de gemeente staat. In deze Regiegroep zijn veel maatschappelijke groeperingen binnen de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd. Zij hebben de minimagezinnen in beeld en in hun samenwerking bieden zij ondersteuning op het terrein van armoedebeleid. Deelnemende organisaties aan de regiegroep armoedebeleid zijn stichting Present, Humanitas, Cosbo, Barones, Gezinscoach, steunpunt Akkrum, Stichting Leergeld, omtinkers, Houvast, Raad van Kerken en de gemeente Heerenveen.
Het afgelopen jaar is men vooral bezig geweest met de schuldhulpverlening en uitwisseling van de problemen van de organisaties op het gebied van schuldhulpverlening. Er zijn in Heerenveen 310 eenheden die gebruik maken van de schuldsanering. Zij worden geholpen met het op orde brengen van de budgettering door bijv. het project :schuld- hulpmaatjes. Daarvoor zijn nu 18 mensen opgeleid. Er hebben al matchgesprekken plaats gevonden.
Sinds november 2013 doet steunpunt Akkrum ook mee in deze regiegroep doordat zij nu binnen de gemeente vallen.
    Informatie over bepaalde zaken wordt ons toegestuurd, zoals bijvoorbeeld ‘Omarm
Heerenveen’ en de opening van de Kempenaer.
    Op grond van de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid en heeft zij de verplichting om vrijwilligers te inventariseren om zo een beeld te krijgen van de vrijwilligers in de verschillende organisaties. Daarom was er op 15 mei een gesprek met enkele leden van het bestuur van de Raad van Kerken. Er was verbazing over de pastorale taken binnen de kerken. De wijze waarop kerken de zorg voor elkaar toepassen werd dan ook uitgebreid toegelicht. Denk daarbij aan ouderlingen en contactpersonen. De motivatie voor het vrijwilligerswerk is erg belangrijk: vanuit de betrokkenheid binnen de kerken is er zorg voor elkaar.

Bibliotheek Súd Fryslân informeerde per telefoon of het zin heeft om informatie te sturen. Dit zal per onderwerp bekeken moeten worden. Als voorbeeld: het persbericht over de lezing op 7 januari over het Carmelklooster van de theoloog Jan Hofstra zou doorgestuurd worden naar de scrb/ secr. en /of kerkbladen.
Uitnodiging open huis Aanloophuis: Jan V. heeft hiervan gebruik gemaakt en was verrast te vernemen dat op de eerste verdieping ook opvang voor drie personen in gebruik is.
Ziekenhuis de Tjongerschans:
Dominee Wiebrig de Boer- Romkema neemt per 1 maart afscheid van haar werk in het ziekenhuis . Ook namens de RvK wordt zij bedankt voor haar werkzaamheden. 
De Raad van Kerken is betrokken geweest bij de aanstelling van een nieuwe geestelijk verzorger. Dominee Gerben Hoogterp is per 1 september begonnen.
In samenwerking met mw. Kuindersma, geestelijk verzorger van het Humanistisch Verbond en de raad heeft ds. Hoogterp de Kerstactie georganiseerd. Alle patiënten kregen op eerste Kerstdag een mooie kaart voorzien van een sticker.
Contact Moslims:
- Er is een aantal groeten voor het einde van de Ramadan verzonden. 
- In april is er kennis gemaakt met het nieuwe bestuur van de Turkse moskee en werd er
informatie uitgewisseld over wat we in het verlede
n al samen hebben gedaan.
Afgesproken is, dat we er naar zullen streven om in ieder geval twee maal per jaar overleg te hebben en een activiteit te organiseren. In juni hebben we gekeken naar de verschillende mogelijkheden van activiteiten.
- De Marokkaanse Islamitische vereniging heeft een mooie nieuwe moskee aan de Amelandlaan. De feestelijke opening op 14 september, met toespraken, hapjes en drankjes, werd door een aantal leden bijgewoond.
- 5 november is er een bijeenkomst geweest in de Sionskerk. De opkomst was verrassend:
vrouwen en mannen van de Marokkaanse en de Turkse moskee (inclusief de nieuwe imam van de Turkse moskee). Het agendapunt ‘Ik noem je Sneeuw’, werd toegelicht door dhr. Siep van der Zee.
- De leden van de Marokkaanse en Turkse Verenigingen werden voor de uitvoering van dit
theaterstuk op 20 november uitgenodigd en men gaf gehoor aan deze oproep. Het theatergezelschap Theamus, dat als doel heeft te werken aan duurzame relaties tussen mensen van verschillende religies en culturen, had nog niet eerder meegemaakt dat zo’n 30 % van de bezoekers Moslims waren. Na afloop vormden zich hier en daar gemengde groepjes die toch minstens nog een half uur lang het theaterstuk bespraken, maar ook hun eigen rol in het ontmoeting- en kennismakingsproces.

Heerenveense Courant:
Mw. Jannie Rozema zorgt voor de aanlevering van de diensten/bijeenkomsten van de verschillende kerken naar de Heerenveense Courant. Zij geeft wekelijks de tijden en plaatsen door, zodat deze in de krant geplaatst kunnen worden. In september is hiermee gestart.
Zo nu en dan meldt zich een nieuwe kerk, zodat het lijstje van de diensten steeds groter wordt.


Slotwoord: 
Bij één van de vergaderingen van het afgelopen jaar werden, bij de opening de volgende vragen gesteld en antwoorden gegeven:
.Wat zijn de belangrijkste beperkingen om een lichaam te vormen met andere christelijke kerken?
.Wat helpt om belemmeringen te overwinnen?
Reacties hierop zijn:
Door overtuiging van je eigen gelijk, sluit je anderen uit.
Ondanks die verschillen kan je toch wel de eenheid in Christus ervaren.
Het is goed dat er binnen de kerken verschillende opvattingen mogen bestaan.
Men moet elkaars meningen respecteren.
Er komt meer begrip voor elkaars rituelen als ze uitgelegd worden bv. in de R.K. kerk wordt bij aanvang van een viering de klok geluid als teken dat je daarna de ruimte van God betreedt.

Als leden van verschillende kerkelijke gemeenten kunnen we open met elkaar praten en in een goede sfeer van elkaar leren. De achterban is misschien niet altijd direct betrokken bij de activiteiten, maar toont door een goede opkomst wel daarmee in te stemmen.

Kortom, we mogen vaststellen dat de Raad van Kerken Heerenveen nog steeds een zinvol en hoopgevend instituut is.


Comments