archief‎ > ‎Programma Volwassenen‎ > ‎

Hindrik van der Meer

Fedde Schurer: Samen met Johanneke Liemburg sil Hindrik van der Meer sprekke en sjonge oer Fedde Schurer (1898–1968), de dichter, sjoernalist en politikus, dy’t him yn dat ramt sterk makke foar it Frysk.

 

 

 
Hindrik makket gebrûk fan in searje folksaardige en faak ferrassend aktuele gedichten fan Fedde Schurer oer bibelske ûnderwerpen en bibelske figueren.

 

 

 

‘Inspirerende lieten’

Hindrik van der Meer:

Mannichien yn Fryslân hat se wol songen: de lanlik bekend wurden lieten sa as "Eén zwaluw maakt zomer"......, "Vijf broden en twee vissen" en "Het water aan de lippen".

Sûnt ferline jier is in grut part fan dy lieten yn it Frysk oerset troch Eppie Dam.

De lieten binne sammele yn it bondeltsje Sinnebylden, útjûn troch Intrada.

Boppedat sil der songen wurde út de bondels fan Taizé en Iona.

It kwartettekoar fan Hindrik van der Meer sil ús oanfiere by it sjongen fan dit noch altyd oansprekkende rippertwaar.

 
 
 

 

Comments